Informace o zpracování osobních údajů | Edenred

Czech Republic

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Na této stránce najdete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dále bližší informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jaká máte v této souvislosti práva či jak je můžete uplatnit. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č.2016/679) a Zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


SPOLEČNOST EDENRED JAKO SPRÁVCE

Edenred CZ s.r.o. je společnost s ručením omezením - (dále jen „Společnost“), IČ: 247 45 391, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 170804 a jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese dpo-ercz@edenred.com.


PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které Společnost provozuje, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost;
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti;
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů;
 • na základě Vašeho souhlasu.

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že Společnost nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které Společnost osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: obsluha klienta, plnění smlouvy, řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností Společnosti, marketing a vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu smlouvu uzavřeli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy se Společností.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s uzavřením smlouvy, tak bychom Vás chtěli upozornit, že jeho udělení není předpokladem pro uzavření smlouvy. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Společnost zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila Společnosti;
 • vznikají tím, že využíváte naše služby;
 • získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je Společnosti při splnění určitých podmínek;
 • jsou veřejně dostupné z různých rejstříků, evidencí a seznamů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

a. Evidence objednávky a její následné zpracování, evidence registrovaných uživatelů

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem evidence objednávky a její následné zpracování, evidence registrovaných uživatelů pro potřebu zpracování a následné zasílání našich produktů pro zaměstnavatele, který produkty od nás objednává, stejně jako zpracovávání údajů zaměstnance, který produkt využívá a pro správné fungování naše partnerské sítě i zpracování osobních údajů partnera, stejně jako zástupce, který nové partnery zasmluvňuje. Právním základem je plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a. Osobní údaje jsou:

 • u zaměstnavatele, který produkty objednává: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, společnost, jméno a heslo pro přihlášení do Extranetu.
 • u zaměstnance, který produkty využívá: jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození, doručovací adresa, telefonní číslo, zaměstnanecký poměr, jeho trvání a status, identifikátor nebo osobní číslo zaměstnance, informace o nahraných prostředcích a zůstatcích, sériové číslo karty Ticket Restaurant ® Card a/nebo Edenred Benefits Card, jméno a heslo pro přihlášení do extranetu. Doručovací adresa, telefonní číslo, identifikátor nebo osobní číslo nejsou povinny pro účely uvedené výše a sdělení těchto údajů je volitelné.
 • u partnera, který chce poskytovat produkty: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice a identifikace partnera, číslo bankovního účtu, sériové číslo karty Edenred Profi Card, jméno a heslo pro přihlášení do extranetu.
 • u zástupce, který chce zasmluvňovat nové partnery: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, pracovní pozice a identifikace zaměstnavatele, jméno a heslo pro přihlášení do osobního portálu.

b. Obsluha klientů vč. změn smluv a řešení stížností

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem obsluhy klientů vč. změn smluv a řešení stížností. Pokud máte během trvání našeho smluvního vztahu jakýkoli dotaz či připomínku, můžete se na nás obrátit osobně, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení a/nebo radu. Právní základ je plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a. Osobní údaje jsou jméno a příjmení a telefonní číslo.

c. Webové stránky a komunikace

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem webových stránek a komunikace, které jsou potřeba pro zajištění provozu naší webové stránky www.edenred.cz a elektronické komunikace. Právní základ je vámi udělený souhlas, ochrana našich práv a právem chráněných zájmů. Osobní údaje jsou vizuální záznam včetně času.

d. Evidence mailů pro potřeby marketingové komunikace

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem evidence mailů pro potřeby marketingové komunikace. Právní základ je Vámi udělený souhlas a osobní údaj je e-mail.

COOKIES A JEJICH UŽITÍ

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva subjektů údajů

Jste oprávněn/a požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů a máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů.

Odvolání souhlasu

Společnost Vaše osobní údaje zpracovává na základě souhlasu. Váš souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Uplatnění vašich práv

V případě, že chcete svá práva uplatnit, prosím obraťte se na nás prostřednictvím formuláře pro výkon práv na https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost.

V případě porušení našich povinností můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnost Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které Společnost spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Zpracovateli jsou zejména:

 • Marketingové agentury, externí call-centra, agentury průzkumu trhu
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Advokátní kanceláře
 • Subjekty vymáhající pohledávky (včetně tzv. inkasních agentur)
 • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
 • Odhadci nemovitostí Subjekty poskytující skartační a archivační služby
 • Subjekty poskytující poradenské služby
 • Externí auditor

Naši dodavatelé jsou společnosti se sídlem v České republice.

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, orgány činné v trestním řízení, soudy a další) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí. Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny i sektorovým orgánům dohledu v rámci výkonu jejich činnosti (např. Úřad pro ochranu osobních údajů či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

PŘESHRANIČNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.