Jak podat žádost | Edenred

Czech Republic
GDPR

Jak podat žádost v oblasti ochrany osobních údajů


1. Úvodem

Současná legislativa v oblasti ochrany osobních údajů umožňuje fyzickým osobám vyšší kontrolu nad svými osobními údaji. V souvislosti s plněním této legislativy správce, společnost Edenred umožňuje subjektům osobních údajů prostřednictvím žádosti uplatnit práva:

  • na přístup (k osobním údajům),
  • na opravu (zpracovávaných osobních údajů),
  • na výmaz (zpracovávaných osobních údajů),
  • na omezení zpracování (osobních údajů),
  • na přenos (osobních údajů),
  • vznést námitku proti zpracování (osobních údajů).

Pokud chcete podat žádost, postupujte dle níže uvedených pokynů, aby Vaše žádost mohla být hladce zpracována.


2. Způsob podání žádosti

2.1. Prostřednictvím elektronického formuláře

Jedná se o preferovaný způsob podání žádosti, který je vhodný, pokud máte k dispozici internetové připojení.

Žádost můžete podat prostřednictvím formuláře níže.

2.2. Osobně

Pokud preferujete osobní komunikaci, nebo nemáte k dispozici internet, máte možnost podat žádost na některé z našich poboček, viz https://www.edenred.cz/kontakty/pobocky. Podání žádosti probíhá prostřednictvím formuláře, který Vám zaměstnanci pobočky na žádost poskytnou. Pro ověření totožnosti si prosím přineste úřední doklad (občanský nebo řidičský průkaz; cestovní pas).


3. Náležitosti žádosti

Edenred vždy pracuje s identifikací zahrnující jméno, příjmení a společnost, v níž osoba pracuje nebo pracovala, případně si vyžádá dodatečné údaje dle bodu 5. Za pomoci těchto údajů může Edenred vyhledat konkrétní osoby ve svých systémech. Pro identifikaci společnosti uveďte IČO společnosti. Můžete uvést i název společnosti, avšak s ohledem, na možnost změny názvu společnosti doporučujeme zadávat IČO. Podstatné údaje jsou vyžádány formulářem.


4. Odpověď

Žadatel má možnost zažádat o odpověď jinými kanály, než kanálem, kterým žádost podává. O této skutečnosti může informovat Edenred v obsahu žádosti.

V případě podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře, viz 2.1, bývá odpověď odeslána prostřednictvím zadané e-mailové adresy.

V případě podání žádosti na pobočce společnosti, viz 2.2, bývá odpověď k dispozici na dané pobočce, nejpozději měsíc od podání žádosti. V tomto případě Vám doporučujeme Edenredu sdělit navíc Vaše telefonní číslo, prostřednictvím kterého Vás budou moci zaměstnanci společnosti upozornit, jakmile bude Vaše žádost připravena.

Žádost je vyřízena bez zbytečného odkladu, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Danou lhůtu je možné výjimečně a s ohledem na složitost žádosti prodloužit o další dva měsíce. Žadatel musí být informován o prodloužení lhůty do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro toto prodloužení.

Odpověď je poskytována bezplatně. Pouze v případě, kdy Edenred vyhodnotí, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být požadován přiměřený poplatek, nebo může Edenred odmítnout žádosti vyhovět. V případě, že by žádost měla být zpoplatněna, bude o tom subjekt včas informován.

Máte možnost uvést heslo pro šifrování odpovědi, to je vhodné především v případě odpovědi e-mailem na žádost o přístup k údajům. Heslo může subjekt sdělit v obsahu žádosti, nebo dodatečně telefonicky.


5. Dodatečné údaje

Při vyřizování žádosti je vždy ověřována totožnost subjektu údajů, a to s ohledem na zpracovávané údaje. V průběhu zpracování žádosti mohou být požadovány dodatečné údaje, za účelem ověření Vaší totožnosti nebo realizace Vaší žádosti.


6. Zvláštní situace

Žádost by měla vždy podávat osoba, jejímž jménem je žádost podávána. Pokud však bude žadatelem zákonný zástupce/opatrovník, je nutné vztah k subjektu údajů doložit kopií rodného listu či dokladem o ustanovení opatrovníka.

Máte právo odmítnout zadat některé údaje v době podání žádosti. V takovém případě se však může stát, že Edenred bude dodatečně požadovat některé z uvedených údajů, aby Vás mohl ve svých systémech identifikovat, nebo ověřit Vaší totožnost.

Formulář pro podání žádosti