Podmínky užívání karty Edenred | Edenred | Edenred

Podmínky užívání karty Edenred | Edenred | Edenred

Czech Republic

Podmínky užívání karty Edenred

Před použitím karty si důkladně přečtěte tyto podmínky platné pro používání vaší karty Edenred (dále jako „karta“ nebo „EC“), vydané ve spolupráci se společností Mastercard®. Použitím karty přijímáte tyto podmínky. Pokud něčemu v těchto podmínkách nerozumíte nebo
s něčím nesouhlasíte, obraťte se na infolinku (kontaktní údaje naleznete v článku 16).

1. DEFINICE

Apple Pay je metoda bezkontaktní platby vyvinutá společností Apple Inc., která umožňuje držiteli karty nakupovat pomocí virtuální karty, jež je uložena na zaří- zení Apple podporujícím Apple Pay.

Aplikace znamená mobilní aplikaci, kterou je možné používat na zařízeních s operačním systémem Android a Apple. Lze si ji zdarma stáhnout prostřednic- tvím Google Pay nebo App Store a jejím prostřednictvím si může držitel karty zkontrolovat zůstatek na své kartě a platby provedené prostřednictvím aplikace. Bankomat je automatické zařízení umožňující výběr hotovosti.

číslo karty je šestnáctimístné číslo vytištěné na lícové straně karty. Disponibilní zůstatek je částka načtená v peněžence, s níž může Držitel karty nakládat.

Držitel karty je fyzická osoba, která je oprávněna používat kartu a která se Správcem programu uzavírá tyto podmínky.

Edenred Benefits (dále jako „EB“) je volnočasová digitální peněženka v rámci Karty Edenred Card, která vám umožňuje provádět bezhotovostní plat- by za zboží a služby pro zákonem povolené volnočasové účely. Peněženka Edenred Benefits může mít rovněž formu samostatně vydávané karty Edenred Benefits Card. Prostředky nahrané v digitální peněžence EB nebo na Edenred Benefits Card nejsou považovány za elektronické peníze ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Google Pay je platforma pro digitální peněženky a online platební systémy vy- vinutá společností Google s cílem umožnit nákupy v aplikacích a nákupy klep- nutím na mobilních zařízeních, prostřednictvím, které mohou uživatelé provádět platby s telefony Android, tablety nebo hodinkami díky vizualizaci platební karty v mobilním zařízení.

Infolinka řeší dotazy a požadavky na služby týkající se vaší karty. Kontaktní údaje na infolinku jsou uvedeny v čl. 16.

Karta Edenred Card (dále jako „EC“) je multifunkční předplacená karta Mas- tercard, která pojme až dvě digitální peněženky: stravenkovou peněženku (TR) a volnočasovou peněženku (EB), jež vám byly vydány na žádost společnosti za těchto podmínek. Karta EC je personalizovaná karta na jméno, přidělená společností specifickému držiteli karty.

Karta Edenred Benefits Card („EBC“) je nepřenositelná čipová karta s mag- netickým proužkem, kterou vydává vydavatel na základě licence Mastercard, s přiděleným osobním identifikačním číslem (PIN).

Karta Ticket Restaurant Card („TRC“) je nepřenositelná předplacená karta s magnetickým proužkem vydaná vydavatelem na základě licence Mastercard s přiděleným osobním identifikačním číslem (PIN), která umožňuje kontakt- ní nebo bezkontaktní platbu ceny restauračních služeb nebo části této ceny pomocí platebních terminálů nebo pomocí platební brány online.

Mastercard Contactless je bezkontaktní platební technologie, která umožňuje platit kartou pouze přiložením karty k terminálu na prodejním místě bez potřeby zadávat PIN. Limit pro bezkontaktní platbu bez zadávání PIN je 500 Kč. Vez- měte prosím na vědomí, že některé terminály mají pro bezkontaktní platby jiné limity. Bezkontaktní platba může být kdykoliv zamítnuta a může být místo toho vyžádána běžná platba (vložením karty do terminálu a zadáním PIN). Mastercard International Incorporated je společnost Mastercard International Incorporated se sídlem 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA. Můj účet je sekce na webových stránkách, jež zpřístupňuje on-line služby spo- jené s kartou a v níž si rovněž můžete zobrazit disponibilní zůstatek a transakční historii.

Nařízení je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob- ních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Obchodník je jakýkoliv maloobchodník, fyzická nebo právnická osoba či kor- porace, která akceptuje karty, což obvykle dává najevo samolepkou Edenred Benefits nebo Ticket Restaurant, a která v souladu s daňovými výhodami defi- novanými zákonem spadá do jedné z přípustných kategorií míst, kde lze kartu používat. Aktuální seznam obchodníků přijímajících karty Edenred je dostupný na adrese www.edenred.cz.

Osobní údaje jsou veškeré informace, které správce programu získal od společnosti nebo od vás v souvislosti s žádostí o vydání karty a jejím využíváním a vaší registrací do sekce Můj účet na webových stránkách nebo v aplikaci a které zpracovává pro účely nakládání s kartou.

Plná částka odečtu je celková částka transakce včetně vlastní částky transak- ce a veškerých souvisejících poplatků, úhrad a daní.

Průvodní dopis je dopis či dokument připojený k vaší kartě.

PIN je osobní identifikační číslo pro použití karty.

POS je prodejní místo (Point of Sale).

Program je program Edenred Benefits nebo Ticket Restaurant, v rámci něhož můžete nakládat se svou digitální peněženkou a v rámci něhož byla vystavena vaše karta.

Silná autentizace zákazníka znamená další bezpečnostní opatření k ověření, že jste autorizovali určité transakce nebo jiné akce související s používáním vaší Karty a/nebo Účtu.

Společnost je subjekt, který se účastní programu.

Správce programu je společnost Edenred CZ s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 170804, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Prague 8, česká republika.

Podmínky jsou tyto podmínky v aktuálním znění.

Ticket Restaurant® (dále jako „TR“) je digitální stravenková peněženka, kte- rá vám umožňuje uhradit cenu jídla k přímé konzumaci nebo její část. Pomocí digitální peněženky TR je zakázáno platit nákupy tabákových výrobků nebo al- koholu či jakýchkoliv jiných výrobků mimo potraviny. Prostředky vydané v rámci digitální peněženky TR nejsou považovány za elektronické peníze ve smyslu zákona č. 370/2017 sb., o platebním styku. TR může mít rovněž podobu samo- statně vystavené karty Ticket Restaurant® Card.

Transakce je jakýkoliv nákup u obchodníka prostřednictvím POS nebo online za použití karty, Google Pay nebo Apple Pay.

Účet je elektronický účet spojený s vaší kartou.

Virtuální karta je virtuální karta vytvořená pro platby u obchodníka prostřed- nictvím Google Pay a Apple Pay. Virtuální karta je spojena s kartou a s vašimi digitálními peněženkami. Využívání virtuální karty prostřednictvím Google Pay je upraveno v podmínkách o používání Google Pay dostupných na webových stránkách. Využívání virtuální karty přes Apple Pay je upraveno v Pravidlech pro používání platebních karet od společnosti Edenred CZ s.r.o., která jsou součástí služby Apple Pay.

Vydavatel je společnost PrePay Technologies Limited, zapsaná v obchodním rejstříku v Anglii a Walesu pod číslem 04008083, kontaktní adresa: PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA.

Vy (ve všech tvarech) znamená fyzickou osobu, která je oprávněna používat kartu.

Webové stránky jsou webové stránky www.edenred.cz, kde můžete po přihlá- šení do sekce Můj účet získat přístup k informacím o vaší kartě a digitálních peněženkách a kde jsou rovněž zveřejněny tyto podmínky.

Značka akceptace karet Mastercard je označení názvem společnosti Mastercard International Incorporated, které označuje akceptaci karet.

2. TYTO PODMÍNKY

2.1. Tyto podmínky jsou určeny držitelům karty Edenred a pro uživatele digi- tálních peněženek EB a TR. Vaše karta je předplacená čipová karta, která je chráněna kódem PIN. Nejedná se o kreditní, debetní ani tzv. charge kartu.

2.2. Kartu vám vydal vydavatel. Vaše práva a povinnosti související s používá- ním této karty upravují tyto podmínky uzavřené mezi vámi a správcem progra- mu. V případě jakýchkoliv problémů s používáním karty se obraťte na infolinku. Finanční prostředky jsou uvedeny v českých korunách (Kč). Karta je trvale ma- jetkem vydavatele.

3. POSKYTNUTÍ A AKTIVACE KARTY

3.1. Kartu musíte po převzetí bezodkladně podepsat.

3.2. Před prvním použitím karty je třeba ji aktivovat. Kartu si můžete aktivovat online na webových stránkách prostřednictvím sekce Můj účet nebo telefonátem na infolinku a volbou možnosti „Aktivace karty“ z nabídky. V průběhu aktivace po vás bude požadováno zadání čísla vaší karty, sériového čísla karty a aktivační- ho kódu uvedeného v dopise, který obdržíte společně s kartou.

3.3. V průběhu aktivace obdržíte čtyřmístný PIN kód. PIN kód si nikdy nezapi- sujte, nesdělujte třetím osobám ani nezadávejte tak, aby jej ostatní mohli odpo- zorovat. Váš PIN kód nikomu dalšímu nesdělíme. Pokud svůj PIN kód zapome- nete, najdete jej v sekci Můj účet, na detailu karty pod položkou Zobrazit PIN.

3.4. V některých tuzemských bankomatech si budete moci PIN kód změnit (zpo- platněná služba). Rozhodnete-li se PIN kód změnit, nevolte si takový PIN, který lze snadno uhodnout. Nemělo by se jednat o číslo, které:

3.4.1. lze snadno spojit s vaší osobou, např. telefonní číslo nebo datum na- rození;

3.4.2. je součástí údajů vyražených na kartě;

3.4.3. sestává ze stejných číslic nebo po sobě jdoucích číslic;

3.4.4. je shodné s některým dříve zvoleným PIN kódem.

4. POUŽÍVÁNÍ KARTY

4.1. Kartu můžete používat pouze pro operace u obchodníků. V jiných ob- chodech nebude karta fungovat. Pokud se kartu pokusíte použít v jakémko- liv obchodě, který není Obchodníkem, karta bude zamítnuta. Operace se musí uskutečnit v zákonné měně české republiky. Veškeré pokusy o operace v jiných měnách budou zamítnuty.

4.2. Veškeré operace musíte autorizovat, abychom mohli ověřit jejich oprávně- nost. Operace bude považována za oprávněnou, jestliže:

4.2.1. byl použit váš PIN kód nebo jiný bezpečnostní kód spojený s vaší osobou;

4.2.2. byla použita vaše karta a vy jste operaci autorizovali podepsáním účtenky;

4.2.3. byla vaše karta přiložena ke čtečce karet umožňující bezkontaktní platby a tato čtečka kartu přijala. Bezkontaktní platba může být provedena rovněž pomocí virtuální karty prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay. Můžete provést 5 po sobě jdoucích Bezkontaktních transakcí, po kterých bu- dou všechny další bezkontaktní transakce odmítnuty a budete muset zadat svůj PIN pro autorizaci transakce. Vezměte prosím na vědomí, že obvykle nelze operaci zastavit, byla-li autorizována, protože v tom okamžiku ji správ- ce programu považuje za přijatou.

4.3. Vaše karta je tzv. předplacená karta, což znamená, že disponibilní zůstatek bude snížen o plnou částku odečtu. Operaci lze autorizovat pouze v případě, že je plná částka odečtu nižší nebo rovna disponibilnímu zůstatku ve vaší digitální peněžence. Pokud by plná částka odečtu přesáhla disponibilní zůstatek ve vaší digitální peněžence, nejste oprávněni kartu použít. V takovém případě můžete obchodníka požádat o rozdělení platby, přičemž rozdíl uhradíte jiným platebním prostředkem a digitální peněženkou uhradíte částku odpovída- jící zůstatku. Pokud by z jakýchkoliv důvodů došlo ke zpracování platby ve výši přesahující disponibilní zůstatek ve vaší peněžence, jste povinni uhradit správci programu rozdíl mezi plnou částkou odečtu a vaším disponibilním zůstatkem, a to do 14 dní od doručení vyúčtování od správce programu. Neuhradíte-li fakturo- vanou částku do 14 dní od doručení faktury zaslané správcem programu, vyhra- zuje si správce programu právo podniknout veškeré nezbytné kroky k vymožení dlužných finančních prostředků, včetně soudní žaloby.

4.4. Pro platby pomocí elektronické peněženky EB je stanoven denní limit 40 000 Kč. Pro platby pomocí elektronické peněženky TR není stanoven žád- ný denní ani transakční limit. Tento limit nelze změnit a počítá se od 1:00 do 00:59.

4.5. Aktuální disponibilní zůstatek ve své digitální peněžence/peněženkách si můžete kdykoliv zkontrolovat prostřednictvím sekce Můj účet na webových stránkách, infolinky nebo aplikace.

4.6. Z bezpečnostních důvodů jsou obchodníci, kteří karty přijímají, povin- ni vyžádat si autorizaci každé vaší operace ze strany vydavatele. Za určitých okolností mohou obchodníci požadovat, aby byl disponibilní zůstatek ve vaší peněžence vyšší než hodnota prováděné operace. Vám bude odečtena pouze skutečná konečná částka operace.

4.7. Kartu nikdy nepoužívejte jako průkaz totožnosti. Pokud je karta použita jako průkaz totožnosti, žádost obchodníka o autorizaci operace vydavatel zamítne.

4.8. Kartu nesmíte používat k nákupu cestovních šeků, k výběru hotovosti v bankomatech či u obchodníků (tzv. cash back), k úhradě splatných částek na kreditní kartě, kontokorentů nebo jiných úvěrů, k úhradě členských poplat- ků či předplatného přímým inkasem z účtu či k placení na samoobslužných čerpacích stanicích. Elektronické prostředky ve vaší peněžence budou vždy v zákonné měně české republiky.

4.9. Disponibilní zůstatek ve vaší peněžence není nijak úročen.

4.10. Vaši kartu můžeme kdykoli zablokovat (v souladu s článkem 13 těchto podmínek). Pokud tak učiníme, disponibilní zůstatek ve vaší peněžence nebu- dete moci použít.

4.11. Poškozenou či pozměněnou kartu obchodníci nepřijmou.

4.12. Svou personalizovanou kartu nesmíte prodat ani převést na další osobu. Karta nepřechází na dědice v rámci dědického řízení.

4.13. Při nákupech pomocí karty nesmíte vybírat hotovost odpovídající zbývají- címu disponibilnímu zůstatku v peněžence ani jeho části.

4.14. Disponibilní zůstatek lze uplatnit u obchodníků dle peněženky, kterou má držitel karty aktivní. Peněženku TR nebo EB lze používat v restauracích, jídelních a jiných zařízeních obchodníků, kteří mají platnou smlouvu se spo- lečností Edenred pro přijímání plateb prostřednictvím příslušných peněže- nek, což obvykle značí samolepka Ticket Restaurant® nebo Edenred Benefits v prostorách obchodníka. Seznam příslušných obchodníků naleznete na stránkách www.edenred.cz. Pokud má zařízení platební terminál, který při- jímá platby z obou peněženek, a pokud má držitel obě peněženky aktivní a s dostatečným disponibilním zůstatkem, bude platba do 500 Kč odečte- na z peněženky TR a platba nad 500 Kč bude odečtena z peněženky EB. V případě nedostatečného disponibilního zůstatku v peněžence TR bude trans- akce zamítnuta. Pokud dojde k tomu, že platba bude odečtena z nesprávné peněženky, má držitel karty povinnost kontaktovat zákaznickou linku Edenred a nahlásit rezervaci nesprávné transakce.

4A POUŽÍVÁNÍ 3D SECURE

4A.1. 3D Secure je standard pro ověřování plateb pro internetové nákupy, který přidává další vrstvu zabezpečení při nákupu zboží nebo služeb online u zúčastněných prodejců. Je to forma silné autentizace zákazníka. Pro zvýše- ní bezpečnosti online plateb budete stále častěji muset používat 3D Secure k potvrzení, že jste to Vy, když provádíte platby online.

4A.2. Abyste mohli používat 3D Secure:
•musíte mít přístup k internetu;
• musíte mít mobilní telefon;
• musíme mít vaše správné číslo mobilního telefonu;
• váš mobilní telefon musí být schopen přijímat textové zprávy;
Je důležité, abyste zajistili, že osobní údaje, které o vás uchováváme (zejména číslo vašeho mobilního telefonu), jsou aktuální.

4A.3. Při nákupu online, pro který je vyžadováno ověření, budete přesměrováni na ověřovací obrazovku 3D Secure.

4A.4. Pro dokončení nákupu budete vyzváni k zadání jednorázového přístu- pového kódu (hesla) zaslaného na váš mobilní telefon prostřednictvím textové zprávy (SMS). Máte stanovenou dobu a počet pokusů na správné zadání hesla. Pokud heslo nezadáte správně, nebudete moci dokončit online nákup.

4A.5. Přístupový kód bude platný pouze pro online nákup, pro který jste jej ob- drželi.

4A.6. Jakoukoli transakci ověřenou pomocí 3D Secure budeme považovat za vámi autorizovanou.

4A.7. Za 3D Secure vám neúčtujeme žádné poplatky. Nesete však veškeré po- platky za SMS, které Vám účtuje váš mobilní operátor.

5. PŘEVEDENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKů DO VAŠÍ PENĚŽENKY

5.1. Finanční prostředky vám budou vydány za předpokladu, že jste splnili po- žadavky společnosti pro vydání karty, a poté, co vydavatel obdrží od správce programu pokyn k jejich vydání na základě přijetí příslušné úhrady správcem programu. K disponibilnímu zůstatku na kartě a v příslušné peněžence vám pak bude přičtena hodnota těchto prostředků. Do peněženky TR lze převést prostředky až do maximálního disponibilního zůstatku ve výši 40 000 Kč. Do peněženky EB lze převést prostředky až do maximálního disponibilního zů- statku ve výši 120 000 Kč.

5.2. Prostředky převedené do peněženky TR v období od 1. ledna do 30. září jsou platné do 31. prosince daného kalendářního roku a u prostředků převedených v období od 1. října do 31. prosince daného kalendářního roku je datem platnosti 31. prosinec následujícího kalendářního roku. Exspirované prostředky nelze zpětně proplácet. Platnost peněžních prostředků převedených do své peněženky si můžete ověřit v účtu Můj Edenred.

5.3. Jednotlivé převedení peněžních prostředků do peněženky EB je platné 24 měsíců od data převodu. K exspiraci finančních prostředků dochází vždy na za- čátku dne v 1:00 (a ne ve 00:59). Exspirované prostředky nelze zpětně proplá- cet. Platnost peněžních prostředků převedených do své peněženky si můžete ověřit v sekci Můj účet.

6. UKONČENÍ PLATNOSTI KARTY

6.1. Datum ukončení platnosti karty je vytištěno na lícové straně karty. Po ukončení platnosti nelze kartu dále používat.

6.2. Po ukončení platnosti karty nebudou zpracovávány žádné operace.

6.3. Vydavatel si vyhrazuje právo nevydat vám náhradní kartu a v žádném pří- padě náhradní kartu nevydá, pokud správce programu informuje vydavatele, že již nejste oprávněni kartu používat.

6.4. Případný disponibilní zůstatek, který je ve vaší peněžence po ukončení její platnosti, vám nebude proplacen.

7. ODPOVĚDNOST A AUTORIZACE UŽIVATELE KARTY

7.1. Vydavatel může omezit nebo odmítnout autorizaci jakéhokoliv použití karty prostřednictvím platebních terminálů (POS), které by znamenalo nebo mohlo znamenat porušení těchto podmínek, případně má-li Vydavatel přiměřeně dů- vodné podezření, že vy nebo třetí osoba jste spáchali nebo se chystáte spáchat trestný čin související s kartou či jinak kartu zneužít.

7.2. Pokud bude společnost Edenred nucena prošetřit jakoukoliv transakci, jste povinni s námi nebo s jiným oprávněným orgánem spolupracovat, bude-li to nezbytné.

7.3. Nikdy nedovolte jiné osobě používat vaši personalizovanou kartu.

7.4. Odpovídáte za veškeré operace, které autorizujete v souladu s článkem 4.2. 7.5. Souhlasíte, že vydavatele a Správce programu odškodníte proti veškerým soudním výlohám souvisejícím se soudními řízeními vedenými za účelem uplat- nění práv z těchto podmínek použití karty Edenred, případně v souvislosti s jejich porušením či zneužitím karty či PIN kódu, za něž nesete odpovědnost, pokud jste se předmětného jednání sami dopustili či jste je autorizovali.

8. ZTRÁTA, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ KARTY

8.1. S peněžními prostředky ve své digitální peněžence zacházejte jako s hotovostí v peněžence skutečné. Jestliže kartu ztratíte nebo bude-li vám odci- zena, veškeré finanční prostředky, které na ní máte, mohou být ztraceny stejně, jako kdybyste ztratili peněženku.

8.2. V případě poškození, nefunkčnosti, ztráty, odcizení, zneužití nebo jiného nebezpečí neoprávněného použití karty se neprodleně obraťte na infolinku nebo nás informujte prostřednictvím kontaktního formuláře na www.edenred. cz. Budete požádáni o sdělení sériového čísla karty a identifikačních úda- jů. Nesete odpovědnost za veškeré neautorizované operace provedené do okamžiku, kdy nám ztrátu či odcizení oznámíte, tj. jejich výše bude odečtena od disponibilního zůstatku ve vaší peněžence. V případě ztráty, odcizení, zneu- žití nebo jiného nebezpečí neoprávněného použití karty můžete požádat o blo- kaci karty, a to v sekci Můj účet na adrese www.edenred.cz nebo na telefonním čísle 296 363 000. Obdobně může být dočasně zablokovaná karta odbloko- vána. V případě blokace a následného vydání nové karty budou nevyčerpané prostředky z blokované a deaktivované karty převedeny na nově vydanou kartu. To neplatí při vydání Edenred karty jako náhradní karty za TRC nebo EBC.

8.3. Pokud jste oznámili ztrátu nebo odcizení karty v souladu s odst. 8.2 nebo požádali o blokaci své karty podle odst. 8.2, nenesete žádnou odpovědnost za škody, k nimž dojde po datu, kdy jste nám oznámili ztrátu nebo odcizení karty či požádali o blokaci karty. Pokud je ve vaší peněžence disponibilní zůstatek a nebude-li později karta odblokována, vydá vám společnost Edenred novou kartu a převede na ni poslední disponibilní zůstatek.

8.4. Bude-li mít společnost Edenred důvodné podezření, že jste jednali pod- vodně, že došlo k hrubému zanedbání z vaší strany, případně že jste úmyslně neoznámili ztrátu nebo odcizení karty, ponesete odpovědnost za vzniklé škody.

9. POPLATKY

9.1. V souvislosti s kartou je účtován poplatek 5 Kč za jednu změnu PIN v bankomatu.

9.2. Poplatek budeme odečítat na vrub disponibilního zůstatku ve vaší peněžen- ce TR. Pokud ve vaší digitální peněžence TR není žádný disponibilní zůstatek, poplatek bude odečten z vaší peněženky EB. Není-li v žádné vaší peněžence disponibilní zůstatek či přesáhne-li poplatek výši disponibilního zůstatku ve vaší peněžence, zašleme vám fakturu, kterou jste povinni uhradit do 14 dní od data doručení faktury. Pokud fakturovanou částku do 14 dní od doručení faktury ne- uhradíte, vyhrazuje si správce programu právo podniknout veškeré nezbytné kroky k vymožení dlužných finančních prostředků, včetně soudní žaloby.

10. SPORY

10.1. Máte-li důvodné podezření, že operace, k níž byla použita vaše karta, byla neautorizovaná nebo že byla zaúčtována do vaší digitální peněženky chybně, vydavatel na základě vašeho požadavku prověří váš účet a okolnosti dané ope- race. Upozorňujeme, že v souvislosti se spornou operací vás může vydavatel požádat, abyste se spojili s příslušnými orgány.

10.2. Správce programu může vrátit částku nepovolené transakce, pokud správ- ce programu nemá dobrý důvod domnívat se, že jste jednali z nedbalosti nebo nedodrželi podmínky či jste se dopustili podvodného jednání.

10.3. V každém případě může být hodnota sporné transakce později odečte- na z vaší karty, pokud správce programu obdrží informace, které prokážou, že transakce byla pravá.

10.4. Správce programu si vyhrazuje právo nevrátit jakékoliv částky, pokud se domnívá, že jste nejednali v souladu s těmito podmínkami, a ohlásit jakékoliv podvodné nároky příslušným orgánům.

11. STÍŽNOSTI

11.1. Veškeré stížnosti související s těmito podmínkami adresujte nejprve své- mu zaměstnavateli a následně správci programu, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím infolinky.

12. ZMĚNY

12.1. Správce programu je oprávněn tyto podmínky měnit, a to oznámením adresovaným vám prostřednictvím sekce Můj účet či vaší společnosti alespoň jeden (1) měsíc předem. Aktuální znění podmínek je též vždy dostupné na webových stránkách. Dalším používáním karty poté, co takové změny vstoupí v platnost, potvrzujete, že přijímáte upravené podmínky.

13. UKONČENÍ ČI POZASTAVENÍ PLATNOSTI

13.1. Pokud vyjde najevo, že z jakéhokoliv důvodu již nejste oprávněni kartu používat, bude karta okamžitě zablokována a disponibilní zůstatek již nebudete moci používat.

13.2. Správce programu je oprávněn kdykoliv ukončit tyto podmínky, respektive pozastavit platnost vaší karty:

13.2.1. Výpovědí podanou alespoň jeden měsíc předem nebo

13.2.2. S okamžitou účinností (až do vyřešení sporu či ukončení těchto pod- mínek), pokud jste kartu použili nebo máte v úmyslu ji použít nedbalým způ- sobem či pro podvodné či jiné nezákonné účely, popř. pokud nebude možné z důvodů na straně třetích osob nadále zpracovávat vaše operace.

13.3. Budete-li chtít platnost karty ukončit před datem skončení platnosti, obraťte se na správce programu.

13.4. Případný disponibilní zůstatek při ukončení platnosti karty již nebudete mít k dispozici.

14. ODPOVĚDNOST SPRÁVCE PROGRAMU

14.1. Odpovědnost správce programu v souvislosti s těmito podmínkami (ať již v důsledku jejich porušení, porušení práva, včetně nedbalosti, či porušení zákonné nebo jiné povinnosti) podléhá těmto výjimkám a omezením:

14.1.1. Správce programu nenese odpovědnost za neplnění, která jsou pří- mým nebo nepřímým důsledkem události mimo jeho vliv, jako je zejména nedostatek prostředků či selhání síťových služeb na straně kteréhokoliv ob- chodníka.

14.1.2. Správce programu nenese odpovědnost za ušlý zisk a úbytek obchodů ani za žádné nepřímé, následné, zvláštní nebo kárné škody.

14.1.3. Je-li karta vadná v důsledku chyby na straně vydavatele, je jeho povinností pouze vyměnit kartu.

14.1.4. V případě chybného odečtení prostředků na vrub vašeho disponibil- ního zůstatku je odpovědnost správce programu omezena na úhradu odpo- vídající částky.

14.1.5. Ve veškerých ostatních případech neplnění správce programu je jeho odpovědnost omezena na proplacení disponibilního zůstatku.

14.2. Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpověd- nost vydavatele za úmrtí nebo zranění následkem nedbalosti nebo podvodu vydavatele.

14.3. Výše uvedené výjimky a omezení popsané v čl. 14 platí i pro veškerou odpovědnost s vydavatelem spolupracujících osob, jako je vydavatel kar- ty, správce programu, společnost Mastercard International Incorporated či její spolupracující osoby, další smluvní partneři, zástupci nebo distributoři, a všech jejich případných přidružených osob vůči vám, jež může vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami.

15. OSOBNÍ ÚDAJE

15.1. Veškeré vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zpracováváme je v souladu s Nařízením a obecně závaznými předpisy české republiky. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi správcem programu a společností a pro vydání vaší karty. Bez toho, aby správce programu získal vaše osobní údaje v rozsahu potřebném pro vydání karty a aby je předal vydavateli za účelem vyhotovení karty, by nemohla být vaše karta vydána a dále užívána. Osobní údaje, jež poskytujete správci programu při registraci do sekce Můj účet na webové stránce, v aplikaci nebo v souvislosti s provozem těchto aplikací, jsou zpracovávány správcem programu na základě plnění smlouvy, vašeho výslovného souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu či jiných právních základů.

15.2. Účelem zpracování vašich osobních údajů správcem programu je zajištění nerušeného nakládání s kartou, provoz sekce Můj účet na webové stránce a aplikace a šíření obchodních sdělení správce programu. Účelem předání vašich osobních údajů vydavateli je vyhotovení a vydání karty. Takovéto předání osobních údajů vydavateli za účelem vyhotovení karty se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Pro potřeby statistických průzkumů, pro analytické účely a za účelem zpracování operací mohou být vaše osobní údaje předány přidruženým osobám správce programu, jejichž identifikační údaje vám budou poskytnuty na vyžádání. Právními předpisy vyžadovaná ochrana osobních údajů při jejich předání třetím osobám bude zaručena.

15.3. Osobní údaje budou správcem programu zpracovávány po celou dobu, kdy je vaše karta aktivní, resp. po dobu platnosti vaší registrace do sekce Můj účet na webové stránce a aplikace. Nad rámec takto stanovené doby zpracová- ní budou vaše osobní údaje zpracovávány v nezbytném rozsahu, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

15.4. Jste oprávněn/a požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo vý- maz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osob- ních údajů. Všechna tato práva můžete realizovat prostřednictvím formuláře pro výkon práv na https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

15.5. Pro účely ověření a zabezpečení, jako je zavedení silné autentizace zá- kazníků, shromažďujeme některé Vaše osobní údaje, včetně čísla vašeho mo- bilního telefonu. Tyto údaje předáme našim poskytovatelům služeb coby třetí straně, což je nezbytné pro správu systému silné autentizace zákazníků.

15.6. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové stránce: https://www.edenred.cz/ochrana-osobnich-udaju.

16. INFOLINKA

16.1. Potřebujete-li asistenci, můžete se obrátit na operátora na zákaznic- ké lince na telefonním čísle 420 296 363 000 (pondělí až pátek, od 8.00 do 17.00 hod.). Na stejném čísle je vám k dispozici nepřetržitá automatická služba, případně se můžete obrátit na svoji společnost.

16.2. Služba oznamování ztráty či odcizení a blokace karty je vám k dispozici na telefonním čísle zákaznické linky a na webových stránkách prostřednictvím Kontaktního formuláře.

17. OBECNÁ USTANOVENÍ A ROZHODNÉ PRÁVO

17.1. Neuplatnění nebo pozdní uplatnění jakéhokoliv práva či opravného pro- středku podle těchto podmínek ze strany správce programu nemá účinky zřek- nutí se takového práva nebo opravného prostředku ani nebrání jeho následné- mu uplatnění.

17.2. Pokud by jakékoliv ustanovení těchto podmínek bylo považováno za ne- zákonné nebo právně neúčinné, zbývající ustanovení zůstávají plně platná a účinná.

17.3. Nejste oprávněni postupovat či převádět jakákoliv vaše práva nebo výsady podle těchto podmínek. Vaše plná odpovědnost zaniká, až když jsou všechny karty, které vám byly vydány, stornovány nebo skončí jejich platnost a až uhra- díte v plné výši veškeré případné částky splatné podle těchto podmínek. Svá práva a nároky může správce programu kdykoliv převést, aniž by vám to musel předem oznámit. Jakýmikoliv svými povinnostmi podle těchto podmínek může správce programu smluvně pověřit jinou osobu.

17.4. Žádná třetí osoba, která není účastníkem tohoto smluvního vztahu, nemá právo uplatňovat jakékoliv ustanovení těchto podmínek, s výjimkou osoby uve- dené v odst. 17.3, jež může uplatňovat ustanovení čl. 17.

17.5. Tyto Podmínky se řídí českým právem. V případě jakýchkoliv sporů vznik- lých v souvislosti s kartou nebo těmito Podmínkami bude k jejich řešení přísluš- ný český soud.

17.6. Mastercard a logo Mastercard jsou zapsané ochranné známky společnosti Mastercard International Incorporated.

17.7. Google Pay je ochranná známka společnosti Google Inc.

17.8. Apple Pay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

17.9. Tyto podmínky jsou účinné od 15. 1. 2022.