Vládni balíček | Edenred | Edenred

Vládni balíček | Edenred | Edenred

Czech Republic

Daňová optimalizace nákladů* na zaměstnanecké stravování po zavedení konsolidačního balíčku

Spočítejte si, jaká je vaše optimalizace a podpora vašich zaměstnanců s Edenred.

Vaše aktuální hodnota stravenky v Kč:

arrow_back
arrow_forward

Počet zaměstnanců

arrow_back
arrow_forward
Optimalizace nákladů na 1 zaměstnance za rok

CZK 6,100.89

Optimalizace nákladů na všechny zaměstnance za rok

CZK 6,100.89

Doporučujeme

Optimum před konsolidačním balíčkem
Optimum po konsolidačním balíčku při maximalizaci daňové uznatelnosti a zachování výše příspěvku na stravování
Ideální optimum po konsolidačním balíčku se zachováním stejné hodnoty spoluúčastí zaměstnance jako doposud (s navýšením nominální hodnoty stravenky)
Zaměstnavatel využívá max. daňovou uznatelnost při 55% hodnoty stravenky (aktuálně max. 107,10 Kč). Ze 45% se na hodnotě stravenky podílí zaměstnanec (většinou srážka ze mzdy).
Zaměsnavatel daňově optimalizuje. Chytře přidá zaměstnancům. Zachování hodnoty stravenky. Snížena spoluúčast zaměstnance. Zaměstnanci se navýší výplata zasílaná na účet díky nižší spoluúčasti.
Zaměstnavatel daňově optimalizuje. Chytře přidá zaměstnancům do stravenky. Má dostatek v rozpočtu. Zaměstnanci je stržena i po konsolidačním balíčku stejná výše ze mzdy. Zaměstnanec dostává vyšší hodnotu stravenky a může si dopřát plnohodnotný oběd v odpolední pauze a navíc získat řadu výhod.Nová úprava Vám umožňuje využít stravenky na maximum, aniž by to zaměstnanec pocítil!
Příspěvek zaměstnavatele
55 %
77 %
63 %
Spoluúčast zaměstnance
45 %
23 %
37 %
Denní příspěvek na stravné od zaměstnavatele
82.5 Kč
116.2 Kč
116.2 Kč
Příspěvek zaměstnavatele
55 %
77 %
63 %
Spoluúčast zaměstnance (srážka ze mzdy)
45 %
23 %
37 %
Denní příspěvek na stravné od zaměstnavatele
CZK 82.50
CZK 116.20
CZK 116.20
Denní příspěvek zaměstnance na stravenku
CZK 67.50
CZK 33.80
CZK 67.50
Hodnota stravenky
CZK 150.00
CZK 150.00
CZK 183.70
Přepočet denního příspěvku zaměstnance na stravenku na náklad zaměstnavatele
CZK 123.04
CZK 61.61
CZK 123.04
Celkový daňový náklad zaměstnavatele na plnou hodnotu 1 stravenky
CZK 205.54
CZK 177.81
CZK 239.24
Celkový daňový náklad zaměstnavatele na stravování 1 zaměstnance za rok (220 prac. dní)
CZK 45,219.89
CZK 39,119.00
CZK 52,633.89
Celkový daňový náklad zaměstnavatele na stravování všech zaměstnanců
CZK 45,219.89
CZK 39,119.00
CZK 52,633.89
* Kalkulace počítá s max. výší osvobozeného příspěvku zaměstnavatele pro rok 2024 ve výši 116,20 Kč. Zároveň neuvažuje tzv. daňový štít. Kalkulace platí jen pro situace, kdy si zaměstnanec přispívá z čisté mzdy.

Podívejte se, jaké změny pro zaměstnavatele přináší vládní konsolidační balíček a jak můžete optimalizovat své náklady.

Aktualizaováno dle „Metodické informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1.ledna 2024.“

K jakým změnám dochází?

Přehled změn u zaměstnaneckých benefitů od 1. 1. 2024

Za zaměstnanecké benefity se v tomto dokumentu považují pouze benefity v užším slova smyslu, někdy nazývané také volnočasové benefity, tj. plnění, která jsou věcně uvedena v §6 odst. 9 písm. d) Zákona o daních z příjmů („ZDP“) (1)

Přehled změn a úprav:

 • Daňové osvobození (2) tzv. volnočasových benefitů je nově omezeno, a to v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy na zaměstnance a rok (tj. 21.983,50 Kč v roce 2024).
 • Do tohoto limitu se věcně téměř nic oproti roku 2023 nemění, byl pouze zrušen dílčí limit 20.000 Kč za rok u příspěvku na zájezdy a rekreaci.
 • Benefity poskytnuté nad limit nebudou osvobozeny, budou podléhat odvodům pojistného, ale mohou být pro zaměstnavatele alespoň daňově uznatelným nákladem (3).
 • Nově jsou osvobozeny příjmy z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem (tj. zejména firemní večírky, dětské dny, oslavy výročí firmy apod.) za předpokladu, že jde o akci pro omezený okruh účastníků (zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a obchodní partneři), obvyklou a přiměřenou.

(1) Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům řadu plnění, která podle okolností mohou nebo nemusí být v obecném jazyce označovány jako benefity nebo zaměstnanecké výhody. Ne všechna jsou ale příjmem zaměstnance (např. nikoli plnění v podobě pracovních podmínek podle §6 odst. 7 písm. e) ZDP). Pakliže je některé plnění příjmem zaměstnance, může být od daně plně osvobozeno (např. akce pořádané zaměstnavatelem) nebo může mít samostatný hodnotový limit pro osvobození (zvlášť stanovený pro stravování, produkty spoření na stáří, benefity v užším slova smyslu, atd.).

(2) Osvobození = neodvádí se ani daň z příjmů ze závislé činnosti (ze mzdy), ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění (a to ani pojistné hrazené zaměstnancem ani pojistné hrazené zaměstnavatelem).

(3) Je potřeba upravit v pracovní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě.

Co se podařilo zachovat a rozšířit:

 • Nemění se rozsah osvobození benefitů, na něž může zaměstnavatel zaměstnancům přispívat (tj. knihy, léky, využití sportovních, kulturních a vzdělávacích zařízení apod.).
 • De facto je navýšen limit pro čerpání příspěvku na zájezd a rekreaci.
 • Benefity poskytované zaměstnancům nad limit bude zaměstnavatel moci zahrnout do daňově uznatelných nákladů.
 • Limit pro osvobození se bude i nadále počítat u každého zaměstnavatele samostatně; benefity bude možné i nadále poskytovat i rodinným příslušníkům zaměstnance.
 • Do limitu pro osvobození zaměstnaneckých benefitů se nebude započítávat příspěvek zaměstnavatele na produkty spoření na stáří, školení související s výkonem práce zaměstnanců, účast na firemních večírcích, dětských dnech, teambuildingu apod

Moment vzniku příjmu u benefitních karet, cafeterií apod.

 • V případě benefitních karet, elektronických cafeterií a podobných systémů je podstatné, kdy zaměstnanci příjem vzniká. Nově vydaná metodika určuje dva možné momenty:
 • Nabití bodů je okamžikem vzniku příjmu tehdy, pokud nevyužité body nejsou zaměstnavateli vyúčtovávány a zaměstnavatel nemá žádnou kontrolu nad jejich čerpáním.
 • Čerpání bodů (jejich „utracení“) je okamžikem vzniku příjmu tehdy, pokud jsou body zaměstnavateli vyúčtovány, dostává přehled čerpání a má tak informaci o tom, kdy a v jaké výši konkrétní zaměstnanec body čerpal.
Přehled změn u stravování od 1. 1. 2024

Deklarovaným cílem je sjednotit daňový režim pro všechny formy příspěvku na stravování;

V této souvislosti se všechny formy podpory stravování daňově sjednotily tak, že:

 • Na straně zaměstnance jsou osvobozeny jen do výše denního limitu a za podmínky odpracovaných 3 hodin;
 • Na straně zaměstnavatele mohou být všechny formy příspěvku na stravování plně daňově uznatelné (1);
 • Pojistné na sociální a zdravotní pojištění se řídí podle strany zaměstnance – do výše osvobození od daně nepodléhá ani pojistnému (a to ani na straně zaměstnance, ani na straně zaměstnavatele);
 • Denní osvobozený limit je navázán na vyhláškou(2) stanovené maximální stravné při pracovní cestě 5-12 hodin a k 1.1.2024 činí 116,20 Kč; při směně delší než 11 hodin lze poskytnout druhý osvobozený příspěvek se stejným limitem.

Přehled změn a úprav:

 • Všechny formy příspěvku na stravování budou na straně zaměstnance osvobozeny(3) do limitu navázaného na stravné při pracovní cestě.
 • Zaměstnanec musí odpracovat alespoň 3 hodiny, aby byl příspěvek osvobozen.
 • Lze osvobodit i druhý příspěvek na stravování při směně delší než 11 hodin.
 • Zaměstnavatel bude moct poskytovat příspěvek na stravování i zaměstnancům, jejichž práce není rozvržena na směny (tj. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, jednatelé apod.).
 • V situaci, kdy zaměstnavatel provozuje vlastní stravovací zařízení a zaměstnanec uhradí zaměstnavateli část hodnoty jídla, se tato úplata odečte od hodnoty poskytnutého jídla.

(1) Je potřeba upravit v pracovní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě.

(2) Vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024.

(3) Osvobozeny = neodvádí se ani daň z příjmů ze závislé činnosti (ze mzdy), ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění (a to ani pojistné hrazené zaměstnancem ani pojistné hrazené zaměstnavatelem).

Pozitivní dopady:

 • V soukromé sféře se ruší spoluúčast zaměstnance u stravenek jako podmínka daňové uznatelnosti -> zaměstnanec si může, ale nemusí na stravenky přispívat a zaměstnavatel může převzít příspěvek zaměstnance nebo navýšit svůj vlastní příspěvek (bez zdanění až do limitu).
 • Zaměstnavatelé, kteří dnes plně nevyužívají maximální limit u stravenky, tak mohou nyní učinit i bez spoluúčasti zaměstnance.
 • Stravenka může být pro zaměstnavatele daňově uznatelná bez ohledu na její výši(4).

Pracovní snídaně, obědy a večeře, drobné občerstvení na pracovišti

 • Pracovní snídaně, obědy a večeře s obchodními partnery se nezapočítávají do denního limitu pro příspěvek na stravování (tj. např. stravenku lze poskytnout v souběhu s nimi).
 • Drobné občerstvení na pracovišti, které nemá charakter plnohodnotného jídla, také nekrátí limit pro osvobození příspěvku na stravování.

(4) Je potřeba upravit v pracovní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě.

Co to znamená pro zaměstnavatele?

Pokud zaměstnanec překročí limit, čerpání volnočasu nad limit se musí dodanit stejně jako mzda.

Zaměstnavatel může změnit poměr spoluúčasti na stravném a tím ještě více optimalizovat své daňové zvýhodnění.

Jaké řešení vám nabízí Edenred?

Platební metody (Edenred Card) a platformy (Cafeteria) budou automaticky hlídat limit zaměstnanců. Zaměstnavatel si sám může určit, zda bude chtít tzv. „soft-limit“ (nechá zaměstnance přečerpat a pak mu plnění dodaní) nebo „hard-limit“ (nenechá zaměstnance přečerpat a nebude řešit dodanění).

Pokud nechce zaměstnavatel upravovat nastavení stravného, vůbec nemusí. Stačí vydat interní směrnici zaměstnavatele jejíž šablonu Edenred poskytne. Pokud bude chtít zaměstnavatel optimalizovat své náklady a podpořit zaměstnance v pravidelném stravování, s Edenredem může změnit optimální nastavení spoluúčasti na stravném.​

Podpora

Navštivte podpora.edenred.cz. Všechny odpovědi na vaše otázky na jednom místě, s možností fulltextového vyhledávání.

Máte nějaké dotazy?
Pošlete nám zprávu prostřednictvím formuláře.

Čeho se váš dotaz týkáexpand_more
 • Zájem o nový produkt
 • Stávající klient (karetní produkty)
 • Stávající klient (papírové produkty)
 • Partner (provozovna)
 • Uživatel Cafeterie
 • Uživatel Edenred
 • Jiné

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

Některé změny a úpravy provedené tzv. „konsolidačním balíčkem“ nemají v současné době jednoznačný výklad, takže názory daňových expertů se mohou lišit. V reakci na to se snažíme naše odpovědi průběžně zpřesňovat, proto si zde vždy zkontrolujte naše nejaktuálnější komentáře.

Váš Edenred