INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ | Edenred | Edenred

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro společnost Edenred velmi důležitá a klade na ni velký důraz. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V souladu s čl. 13 a 14 Nařízení vám tímto poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů společností Edenred, o tom, jaká máte v této souvislosti práva či jak je můžete uplatnit.

SPOLEČNOST EDENRED JAKO SPRÁVCE

Edenred CZ s.r.o. je společnost s ručením omezením, IČ: 247 45 391, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 170804 (dále jen „Společnost“ nebo „Edenred“), která zpracovává vaše osobní údaje jako správce dle níže uvedených podmínek. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Edenred je JUDr. Kristína Čuntová, e-mailová adresa: dpo-ercz@edenred.com.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Edenred zpracovává vaše osobní údaje, pouze pokud pro daný účel zpracování disponuje adekvátním právním titulem. V souladu se zásadou minimalizace dat Společnost zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel, a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

I. UŽIVATELÉ

A. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Váš souhlas používáme jako právní základ pouze v případě, že společnost Edenred nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.

1. Zasílání obchodních sdělení o bonusech a zajímavých nabídkách partnerů společnosti Edenred

Nabídky našich obchodních partnerů, akceptujících produkty Edenred, vám zasíláme, pouze pokud jste nám k tomu udělili souhlas. Jejich seznam najdete na našich webových stránkách www.edenred.cz. Společnost Edenred dále může obsah svých obchodních sdělení přizpůsobit vašim zájmům a preferencím v rámci věrnostního programu.
Právní základ zpracování: souhlas, který můžete kdykoli bezplatně odvolat.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje, údaje o kartě Edenred Card (dále jen „Karta“). Oslovení, sériové číslo Karty a IP adresa nejsou povinné pro účel uvedený výše a sdělení těchto údajů je volitelné.
Doba uchování osobních údajů: doba trvání souhlasu uvedená při udělení daného souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

B. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

2. Provozování Extranetu a mobilní aplikace My Edenred a vedení vašeho účtu v rámci Extranetu a mobilní aplikace My Edenred

Právní základ zpracování: plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb společností Edenred).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje, informace o nahraných prostředcích a zůstatcích, údaje o transakcích provedených na Kartě, údaje o Kartě (peněženky Edenred Benefits, Ticket Restaurant) nebo o Ticket Restaurant® Card, přihlašovací údaje do Extranetu a mobilní aplikace My Edenred. Oslovení není povinné pro účely uvedené výše a sdělení tohoto údaje je volitelné.
Doba uchování osobních údajů: po dobu existence vašeho účtu v Extranetu, po dobu existence mobilní aplikace My Edenred a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

3. Provozování Cafeterie Benefity Premium a vedení vašeho účtu v rámci Cafeterie

Společnost Edenred zpracovává vaše osobní údaje za účelem provozování Cafeterie Benefity Premium (dále jen „Cafeterie“), pokud vám byla zpřístupněna, správy internetového portálu a vedení účtů v rámci Cafeterie a správy a čerpání zaměstnaneckých benefitů v rámci Cafeterie.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb společností Edenred).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje, údaje o zaměstnanci zaměstnavatele, údaje o Kartě, údaje o transakcích provedených na Kartě, přihlašovací údaje. Oslovení není povinné pro účel uvedený výše a sdělení tohoto údaje je volitelné. IP adresa je zpracovávána jen se souhlasem.
Doba uchování osobních údajů: po dobu platnosti vaší registrace do Cafeterie a po dobu čerpání zaměstnaneckých benefitů a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

4. Uživatelská podpora a řešení stížností

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem uživatelské podpory a řešení stížností. Pokud máte během trvání našeho smluvního vztahu jakýkoli dotaz či připomínku, můžete se na nás obrátit, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a tak, abychom vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení a/nebo radu.Právní základ zpracování: plnění smlouvy (podmínek užívání Karty), které jste akceptovali. Oprávněný zájem v případě papírových poukázek. Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: osobní údaje uvedené v žádosti nebo stížnosti. Doba uchování osobních údajů: po dobu trvání smlouvy a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

5. Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme také v případě, že se rozhodnete využít kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo v Cafeterii, ať již s vašimi dotazy či doporučením partnerské provozovny.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (předsmluvní vztahy) / oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři.
Doba uchování: po dobu nezbytnou na vybavení dotazu a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

6. Mobilní aplikace Edenred

V mobilní aplikaci Edenred (dále jen „Aplikace“) je možné sledovat aktuální výši zůstatku na Kartě nahrané v Aplikaci, transakční historii (případně i prostřednictvím notifikace o transakcích). Účelem zpracování je rovněž informování o speciálních marketingových akcích nebo o důležitých systémových či transakčních oznámeních, a to v případě, že máte v Aplikaci zapnuté notifikace. Aplikace je dostupná v mobilní verzi, kterou si můžete instalovat do vašeho mobilního zařízení s operačním systémem Android nebo iOS. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abyste mohl/a Aplikaci používat. V případě, že nechcete dostávat systémové a transakční notifikace, můžete si vypnout funkci notifikace přímo v Aplikaci. Uvedené se vztahuje i na marketingové notifikace.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (podmínky užívání Aplikace) / souhlas (pro zpracování lokalizačních údajů pro vyhledávání provozovny).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: zpracováváme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s používáním Aplikace, a dále údaje, jež jsme získali propojením Aplikace s údaji o transakčních operacích provedených prostřednictvím vaší Karty v našem systému, lokalizační údaje (pokud jste udělili souhlas).
Doba uchování osobních údajů: po dobu používání Aplikace / souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

7. Soutěže

Společnost zpracovává vaše osobní údaje pro účely pořádání soutěží.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (podmínek soutěže) / souhlas, který můžete kdykoli bezplatně odvolat (podle nastavení a formy dané soutěže).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: podle konkrétních podmínek soutěže.
Doba uchování osobních údajů: po dobu trvání soutěže / souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

8. Věrnostní program

V případě, že se zapojíte do věrnostního programu naší Společnosti, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provedení a vyhodnocení programu, zobrazení nabídek našich partnerů a následného připsání odměny.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (pravidel programu).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: sériové číslo Karty, e-mailová adresa, údaje o Kartě, údaje o obdržených odměnách v rámci programu a dalších údajů uvedených v účtu uživatele Karty v extranetu nebo v Aplikaci.
Doba uchování osobních údajů: po dobu trvání věrnostního programu. Po uplynutí této doby uchování může naše Společnost zpracovávat osobní údaje jen tehdy, pokud k tomuto zpracování bude mít váš souhlas nebo bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů naší Společnosti, zejména ochranou právních nároků. Osobní údaje účastníků, kteří získali odměnu, budou z důvodu ochrany právních nároků naší Společnosti uchovávány po dobu 3 let od získání odměny.

C. Zpracování osobních údajů za účelem splnění právních povinností Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

9. Plnění právních povinností vůči orgánům státní správy

Společnost Edenred zpracovává vaše osobní údaje také za účelem plnění našich zákonných povinností, které nám ukládá právní předpis, a to zejména v těchto případech: plnění našich daňových povinností podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, případně poskytnutí údajů orgánům činným v trestním řízení a dalším subjektům. Řešení žádostí subjektů údajů podle Nařízení.
Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje, případně další související údaje dle platné právní úpravy.
Doba uchování: po dobu stanovenou právními předpisy.

D. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

10. Nabízení produktů a služeb společnosti Edenred

Společnost Edenred vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem nabízení obdobných produktů a služeb týkajících se společnosti Edenred (tzv. přímý marketing), a to i bez předchozího vámi uděleného souhlasu. Může se jednat pouze o aktuální informace a novinky ze světa společnosti Edenred, o nabídky našich služeb a produktů, dotazníky a průzkumy spokojenosti, zahrnující i jejich vyhodnocování. Zasílání takových obchodních sdělení však můžete kdykoli odmítnout na spodní straně nabídky nebo prostřednictvím formuláře pro uplatnění práv subjektů údajů (tzv. opt-out).
Právní základ zpracování: oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje. Oslovení není povinné pro účely uvedené výše a sdělení tohoto údaje je volitelné.
Doba uchování: po dobu trvání smlouvy nebo po dobu využívání našich produktů a případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení.

11. Poskytování, vylepšení a podpora našich webových stránek

Společnost Edenred zpracovává vaše osobní údaje za účelem technického zajištění, vylepšení provozu webových stránek a monitorování jejich funkcí, aby Vám umožnila zobrazit a používat své webové stránky.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem/ souhlas, který můžete spravovat v nastaveních (cookie banner).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: IP adresa nebo cookies.
Doba uchování: po dobu setrvání na naší webové stránce.

12. Multifaktorové ověření při přihlášení do Cafeterie Edenred

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účel multifaktorového ověření při přihlášení do Cafeterie. Multifaktorové ověření je bezpečnostní mechanismus, který při vykonání přihlášení do Cafeterie vyžaduje další údaj kromě zadání uživatelského jména (nebo e-mailu) a hesla. Toto ověření bylo zavedeno z důvodu zvyšování úrovně zabezpečení. Právní základ zpracování: oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: přihlašovací a kontaktní údaje.
Doba uchování: po dobu využívání produktů Edenred.

II. UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

1. Kariérní formulář

V případě, že na webové stránce Společnosti vyplníte kariérní formulář, protože se ucházíte o pozici v naší Společnosti, zpracováváme vaše osobní údaje k vyřízení náboru zaměstnanců.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (předsmluvní vztahy) / souhlas.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: osobní údaje uvedené v kariérním formuláři.
Doba uchování: po dobu výběrového řízení nebo se souhlasem po dobu trvání souhlasu uvedenou při udělení souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

III. KLIENTI

A. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Váš souhlas používáme jako právní základ pouze v případě, že společnost Edenred nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.

1. Poskytování údajů za účelem ověření (reference) pro účely veřejných zakázek

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem prověření reference od klientů partnera při veřejných zakázkách.
Právní základ zpracování: souhlas, který můžete kdykoli bezplatně odvolat.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje kontaktní osoby, adresa provozovny.
Doba uchování: doba trvání souhlasu uvedená při udělení daného souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

2. Zasílání obchodních sdělení o bonusech a zajímavých nabídkách partnerů společnosti Edenred

Nabídky našich obchodních partnerů, akceptujících produkty Edenred Vám zasíláme pouze, pokud jste nám k tomu udělili souhlas. Jejich seznam najdete na našich webových stránkách www.edenred.cz. Společnost Edenred dále může obsah svých obchodních sdělení přizpůsobit vašim zájmům a preferencím v rámci věrnostního programu.
Právní základ zpracování: souhlas, který můžete kdykoli bezplatně odvolat.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje, údaje o Kartě. Oslovení, sériové číslo Karty a IP adresa nejsou povinné pro účel uvedený výše a sdělení těchto údajů je volitelné.
Doba uchování osobních údajů: doba trvání souhlasu uvedena při udělení daného souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

B. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

3. Provozování extranetu My Edenred a vedení účtu v rámci extranetu My Edenred nebo online objednávkových systémů

Pod tento účel patří: provozování klientského extranetu, poskytování přehledu karet zaměstnanců, vedení uživatelských účtů v rámci klientského extranetu.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb společností Edenred).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje o kontaktní osobě klienta, kontaktní údaje o zaměstnanci, přihlašovací údaje, historie objednávek produktů, včetně údajů uvedených na objednávce. Oslovení není povinné pro účely uvedené výše a sdělení těchto údajů je volitelné.
Doba uchování osobních údajů: po dobu trvání smlouvy s klientem a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

4. Provozování Cafeterie

Společnost Edenred zpracovává vaše osobní údaje za účelem provozování Cafeterie, pokud vám byla zpřístupněna, správy internetové samoobsluhy a vedení účtů v rámci Cafeterie a správy a čerpání zaměstnaneckých benefitů v rámci Cafeterie.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb společností Edenred).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje o kontaktní osobě klienta, přihlašovací údaje, údaje týkající se objednávky produktů a informace o nahraných prostředcích a zůstatcích, kontaktní údaje zaměstnance, informace o pracovním poměru. Oslovení a doručovací adresa nejsou povinné pro účely uvedené výše a sdělení těchto údajů je volitelné. IP adresu zpracováváme jen se souhlasem.
Doba uchování osobních údajů: po dobu trvání smlouvy s klientem a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

5. Evidence objednávky a její následné zpracování, evidence registrovaných uživatelů

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem evidence objednávky a faktur jejich následné zpracování, evidence registrovaných uživatelů pro potřebu zpracování a následné zasílání našich produktů pro zaměstnavatele, který produkty od nás objednává.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy, kterou s námi klient uzavřel.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje o kontaktní osobě klienta, přihlašovací údaje pro přihlášení do extranetu.
Doba uchování osobních údajů: Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

6. Obsluha klientů vč. změn smluv a řešení stížností

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem obsluhy klientů vč. změn smluv a řešení stížností. Pokud máte během trvání našeho smluvního vztahu jakýkoli dotaz či připomínku, můžete se na nás obrátit, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení a/nebo radu.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy, kterou s námi klient uzavřel.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje o kontaktní osobě klienta, kontaktní údaje zaměstnance.
Doba uchování osobních údajů: po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

7. Marketingové akce

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem organizování marketingových akcí.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (podmínek marketingové akce).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: osobní údaje podle konkrétních podmínek akce.
Doba uchování: po dobu marketingové akce a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

8. Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme také v případě, že se rozhodnete využít kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo v Cafeterii, ať již s vašimi dotazy či doporučením partnerské provozovny.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (předsmluvní vztahy) / oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři.
Doba uchování: po dobu nezbytnou na vybavení dotazu a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

C. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

9. Ochrana našich právních nároků

Vaše údaje můžeme také zpracovávat za účelem ochrany našich práv ve správním, civilním či trestním řízení (pokud byste např. neplnili své povinnosti nebo se naopak domnívali, že si společnost Edenred neplní své smluvní či právní povinnosti). Tento účel zpracování se uplatní např. v soudním sporu, reklamačním řízení nebo v procesu vymáhání pohledávek.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje o kontaktní osobě klienta, kontaktní údaje zaměstnance.
Doba uchování: po dobu nezbytnou na vybavení dotazu a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků.

10. Průzkum spokojenosti

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem průzkumu spokojenosti ve vztahu k našim službám a produktům.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: osobní údaje podle typu průzkumu a další údaje, které nám budete chtít poskytnout.
Doba uchování: po dobu trvání smlouvy s klientem.

11. Nabízení produktů a služeb společnosti Edenred

Společnost Edenred vás jako kontaktní osobu klienta může kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem nabízení obdobných produktů a služeb týkajících se společnosti Edenred (tzv. přímý marketing). Může se jednat o aktuální informace a novinky ze světa společnosti Edenred, o nabídky našich služeb a produktů, dotazníky a průzkumy spokojenosti, zahrnující i jejich vyhodnocování. Zasílání takových obchodních sdělení však můžete kdykoli odmítnout prostřednictvím formuláře pro uplatnění práv subjektů údajů (tzv. opt-out).
Právní základ zpracování: oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje.
Doba uchování: po dobu trvání smlouvy nebo po dobu využívání našich produktů a případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení.

12. Multifaktorové ověření při přihlášení do Cafeterie Edenred

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účel multifaktorového ověření při přihlášení do Cafeterie. Multifaktorové ověření je bezpečnostní mechanismus, který při vykonání přihlášení do Cafeterie vyžaduje další údaj kromě zadání uživatelského jména (nebo e-mailu) a hesla. Toto ověření bylo zavedeno z důvodu zvyšování úrovně zabezpečení. Právní základ zpracování: oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: přihlašovací a kontaktní údaje.
Doba uchování: po dobu využívání produktů Edenred.

IV. PARTNEŘI

A. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Váš souhlas používáme jako právní základ pouze v případě, že společnost Edenred nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.

13. Nabízení produktů a služeb společnosti Edenred nebo jiných partnerů

Společnost Edenred Vás jako kontaktní osobu partnera může kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem nabízení obdobných produktů a služeb týkajících se společnosti Edenred (tzv. přímý marketing) nebo partnerů společnosti Edenred. Může se jednat o aktuální informace a novinky ze světa společnosti Edenred, o nabídky našich služeb a produktů, dotazníky a průzkumy spokojenosti, zahrnující i jejich vyhodnocování.
Právní základ zpracování: souhlas
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje.
Doba uchování osobních údajů: doba trvání souhlasu uvedena při udělení daného souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

B. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

14. Provozování Extranetu My Edenred a vedení účtu v rámci extranetu My Edenred

Právní základ zpracování: plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb společností Edenred).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje kontaktní osoby partnera a pracovní pozice, kontaktní údaje osoby jednající za partnera, přihlašovací údaje, údaje z faktury.
Doba uchování osobních údajů: po dobu trvání smlouvy s partnerem a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

15. Evidence výčetky a její následné zpracování

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem evidence výčetky její následné zpracování pro správné fungování naší partnerské sítě i zpracování osobních údajů partnera, stejně jako zástupce, který nové partnery zasmluvní.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb společností Edenred).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje kontaktní osoby partnera, přihlašovací údaje do extranetu nebo Cafeterie. Doručovací adresa, telefonní číslo, identifikátor nebo osobní číslo nejsou povinné pro účely uvedené výše a sdělení těchto údajů je volitelné.
Doba uchování osobních údajů: Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o partnera zpracováváme po dobu trvání smlouvy a po dobu trvání smlouvy s partnerem a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

16. Obsluha partnerů vč. změn smluv a řešení stížností

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem obsluhy partnerů vč. změn smluv a řešení stížností. Pokud máte během trvání našeho smluvního vztahu jakýkoli dotaz či připomínku, můžete se na nás obrátit, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení a/nebo radu.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy, kterou s námi partner uzavřel.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje kontaktní osoby partnera.
Doba uchování osobních údajů: po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

17. Marketingové akce

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem organizování marketingových akcí.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (podmínek akce).
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: podle konkrétních podmínek akce.
Doba uchování: po dobu akce a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

18. Kontaktní formulář

V případě, že na webové stránce Společnosti vyplníte kontaktní formulář, protože máte dotazy adresované Společnosti, jelikož máte zájem o spolupráci, tak zpracováváme vaše osobní údaje k vyřízení vámi položeného dotazu.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy (předsmluvní vztahy) / oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři.
Doba uchování: po dobu nezbytnou na vybavení dotazu a dále po dobu stanovenou právními předpisy na vymáhání nároků (promlčecí doba stanovená občanským zákoníkem).

C. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

20. Nabízení produktů a služeb společnosti Edenred

Společnost Edenred vás jako kontaktní osobu partnera může kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem nabízení obdobných produktů a služeb týkajících se společnosti Edenred (tzv. přímý marketing). Může se jednat o aktuální informace a novinky ze světa společnosti Edenred, o nabídky našich služeb a produktů, dotazníky a průzkumy spokojenosti, zahrnující i jejich vyhodnocování. Zasílání takových obchodních sdělení však můžete kdykoli odmítnout prostřednictvím formuláře pro uplatnění práv subjektů údajů (tzv. opt-out).
Právní základ zpracování: oprávněný zájem.
Osobní údaje nebo kategorie osobních údajů: kontaktní údaje.
Doba uchování: po dobu trvání smlouvy nebo po dobu využívání našich produktů a případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s našimi interními předpisy jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Společnost Edenred je držitelem certifikátu ISO 27001.

COOKIES

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Tyto soubory cookie pocházejí od nás a nazýváme je vlastní soubory cookie. Nebo používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména stránky, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace.

Soubory cookie a další technologie sledování používáme z následujících důvodů. Soubory cookie nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené online inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, jež ho nezajímá.

Cookies a jiné prvky sledující aktivitu uživatelů webových stránek mohou být použity pouze s výslovným souhlasem subjektů údajů. Pouhé prohlížení webových stránek uživatelem nelze interpretovat jako jeho souhlas s použitím cookies. Jinými slovy, pokud je uživateli dána pouze možnost akceptovat sledování, nebo ze stránek odejít, nelze takto udělený souhlas považovat za svobodný a souladný s právem. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Společnost Edenred zpracovává cookies na následujících stránkách: edenred.cz a edenredbenefity.cz.

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

JAK SE POUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

Na našich stránkách kromě používání souborů cookie naší společností Edenred umožňujeme i určitým třetím stranám (například administrátoři stránek, Google, Google Analytics, Youtube, Facebook, Linkedin), aby do vašeho počítače vložily své soubory cookie a měly k nim přístup. Používání souborů cookie těmito společnostmi se řídí jejich vlastními zásadami používání osobních údajů, nikoli zásadami používání osobních údajů společnosti Edenred.

Společnost Edenred na svých stránkách používá cookies Google Analytics společností Google, Inc., se sídlem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, Spojené státy americké (dále jen „Google“). Více o zpracování a využití dat najdete v Informaci o zpracování osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Společnost Edenred na svých stránkách používá cookies společností Youtube se sídlem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, California, Spojené státy americké (dále jen „Youtube“). Více o zpracování a využití dat najdete v Informaci o zpracování osobních údajů společnosti Youtube: https://www.youtube.com/intl/ALL_cz/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Společnost Edenred na svých stránkách používá cookies společnosti Facebook se sídlem: 1 Hacker Way, Menlo Park, California, Spojené státy americké (dále jen „Facebook“). Více o zpracování a využití dat společnosti Facebook najdete v Informaci o zpracování osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Společnost Edenred na svých stránkách používá cookies společnosti Linkedin se sídlem: 1000 W Maude Ave, Sunnyvale California, Spojené státy americké (dále jen „Linkedin“). Více o zpracování a využití dat společnosti Linkedin najdete v Informaci o zpracování osobních údajů společnosti Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jaké cookies používáme?

Z hlediska účelu zpracování lze cookies rozřadit na různé druhy.

1. Naprosto nezbytné soubory cookie

Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní identifikovatelné informace.

2. Soubory cookie pro zvýšení výkonu

Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také to, z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

3. Soubory cookie pro lepší funkčnost

S těmito soubory cookie je stránka výkonnější a osobnější. Můžeme je nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Pokud soubory cookie nepovolíte, je možné, že některé nebo všechny tyto služby nebudou fungovat správně.

4. Cílené soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

5. Soubory cookie sociálních sítí

Soubory cookie jsou nastavovány službami sociálních médií, které jsme na stránku přidali, abyste náš obsah mohli sdílet s přáteli a dalšími sítěmi. Mají schopnost sledovat prohlížeč i na jiných stránkách a budovat profil s přehledem vašich zájmů. Může to mít vliv na obsah a zprávy, které se zobrazí na dalších stránkách, jež navštívíte. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, je možné, že se vám nezobrazí tyto nástroje na sdílení nebo nebudou funkční.

JAK OVLÁDAT A ODSTRANIT SOUBORY COOKIE

Pokud nechcete, aby docházelo ke shromažďování informací prostřednictvím souborů cookie, klepněte na ikonu štítu v dolní části webové stránky. Případně další informace o správě souborů cookie naleznete také na stránce http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Pokud odmítnete používání souborů cookie, některé funkce stránky nemusí fungovat správně.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, ale také výmaz (pokud vaše osobní údaje nejsou nezbytné pro splnění zákonné povinnosti). Za určitých okolností a za podmínek stanovených platnými právními předpisy máte také právo vznést námitku, právo na omezení zpracování údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, právo odvolat svůj souhlas, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, a právo na přenositelnost údajů.

Uplatnění vašich práv

V případě, že chcete svá práva uplatnit, prosím obraťte se na nás prostřednictvím formuláře pro výkon práv na https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost.

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit také prostřednictvím e-mailové adresy dpo-ercz@edenred.com.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinni či oprávněni na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, jež Společnost zpracovává, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, jež zpracováváme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Kategorie příjemců jsou:

  • Skupina Edenred
  • Marketingové agentury, externí call-centra, agentury průzkumu trhu
  • Poskytovatelé IT služeb
  • Advokátní kanceláře
  • Subjekty vymáhající pohledávky (včetně tzv. inkasních agentur)
  • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
  • Odhadci nemovitostí
  • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
  • Subjekty poskytující poradenské služby
  • Externí auditor

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni vaše osobní údaje sdílet se třetími osobami (např. exekutoři, orgány činné v trestním řízení, soudy a další) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí. Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny i sektorovým orgánům dohledu v rámci výkonu jejich činnosti (např. Úřad pro ochranu osobních údajů či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

PŘESHRANIČNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci Evropského hospodářského prostoru (dále „EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

Společnost zajišťuje, že vaše osobní údaje shromážděné pro výše uvedené účely nebudou předány mimo Evropskou unii, pokud Evropská komise nerozhodne o přiměřenosti (článek 45 GDPR) nebo pokud nebudou zavedeny vhodné a přiměřené záruky zajišťující zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů, v tomto případě standardní smluvní doložky (článek 46 GDPR).

Společnost předává osobní údaje společnosti PrePay technologies Ltd., zapsané pod číslem 4008083 v Anglii a Walesu, se sídlem 3 Sheldon Square, 6th Floor, Londýn W2 6HY, Spojené království, která je vydavatelem karet. Spojené království je mimo EU, tedy dochází k přenosu mimo EU/EHP. Dne 28. června 2021 vydala komise dvě rozhodnutí o odpovídající ochraně a to znamená, že Spojené království nyní zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, a proto si takové předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení. Před tímto rozhodnutím byla dostatečná ochrana s tímto dodavatelem zajištěna standardními smluvními doložkami o ochraně údajů.

STARŠÍ VERZE

Zpracování osobních údajů 21. 12. 2021

Zpracování osobních údajů 13. 7. 2023