Podminky uzivani karty Edenred CZ/EN | Edenred | Edenred

English version below

Podmínky užívání karty Edenred

Před použitím karty si důkladně přečtěte tyto podmínky platné pro používání vaší karty Edenred (dále jako „karta“ nebo „EC“), vydané ve spolupráci se společností Mastercard®. Použitím karty přijímáte tyto podmínky. Pokud něčemu v těchto podmínkách nerozumíte nebo
s něčím nesouhlasíte, obraťte se na infolinku (kontaktní údaje naleznete v článku 16).

1. DEFINICE

Apple Pay je metoda bezkontaktní platby vyvinutá společností Apple Inc., která umožňuje držiteli karty nakupovat pomocí virtuální karty, jež je uložena na zaří- zení Apple podporujícím Apple Pay.

Aplikace znamená mobilní aplikaci, kterou je možné používat na zařízeních s operačním systémem Android a Apple. Lze si ji zdarma stáhnout prostřednic- tvím Google Pay nebo App Store a jejím prostřednictvím si může držitel karty zkontrolovat zůstatek na své kartě a platby provedené prostřednictvím aplikace. Bankomat je automatické zařízení umožňující výběr hotovosti.

číslo karty je šestnáctimístné číslo vytištěné na lícové straně karty. Disponibilní zůstatek je částka načtená v peněžence, s níž může Držitel karty nakládat.

Držitel karty je fyzická osoba, která je oprávněna používat kartu a která se Správcem programu uzavírá tyto podmínky.

Edenred Benefits (dále jako „EB“) je volnočasová digitální peněženka v rámci Karty Edenred Card, která vám umožňuje provádět bezhotovostní plat- by za zboží a služby pro zákonem povolené volnočasové účely. Peněženka Edenred Benefits může mít rovněž formu samostatně vydávané karty Edenred Benefits Card. Prostředky nahrané v digitální peněžence EB nebo na Edenred Benefits Card nejsou považovány za elektronické peníze ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Google Pay je platforma pro digitální peněženky a online platební systémy vy- vinutá společností Google s cílem umožnit nákupy v aplikacích a nákupy klep- nutím na mobilních zařízeních, prostřednictvím, které mohou uživatelé provádět platby s telefony Android, tablety nebo hodinkami díky vizualizaci platební karty v mobilním zařízení.

Infolinka řeší dotazy a požadavky na služby týkající se vaší karty. Kontaktní údaje na infolinku jsou uvedeny v čl. 16.

Karta Edenred Card (dále jako „EC“) je multifunkční předplacená karta Mas- tercard, která pojme až dvě digitální peněženky: stravenkovou peněženku (TR) a volnočasovou peněženku (EB), jež vám byly vydány na žádost společnosti za těchto podmínek. Karta EC je personalizovaná karta na jméno, přidělená společností specifickému držiteli karty.

Karta Edenred Benefits Card („EBC“) je nepřenositelná čipová karta s mag- netickým proužkem, kterou vydává vydavatel na základě licence Mastercard, s přiděleným osobním identifikačním číslem (PIN).

Karta Ticket Restaurant Card („TRC“) je nepřenositelná předplacená karta s magnetickým proužkem vydaná vydavatelem na základě licence Mastercard s přiděleným osobním identifikačním číslem (PIN), která umožňuje kontakt- ní nebo bezkontaktní platbu ceny restauračních služeb nebo části této ceny pomocí platebních terminálů nebo pomocí platební brány online.

Mastercard Contactless je bezkontaktní platební technologie, která umožňuje platit kartou pouze přiložením karty k terminálu na prodejním místě bez potřeby zadávat PIN. Limit pro bezkontaktní platbu bez zadávání PIN je 500 Kč. Vez- měte prosím na vědomí, že některé terminály mají pro bezkontaktní platby jiné limity. Bezkontaktní platba může být kdykoliv zamítnuta a může být místo toho vyžádána běžná platba (vložením karty do terminálu a zadáním PIN). Mastercard International Incorporated je společnost Mastercard International Incorporated se sídlem 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA. Můj účet je sekce na webových stránkách, jež zpřístupňuje on-line služby spo- jené s kartou a v níž si rovněž můžete zobrazit disponibilní zůstatek a transakční historii.

Nařízení je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob- ních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Obchodník je jakýkoliv maloobchodník, fyzická nebo právnická osoba či kor- porace, která akceptuje karty, což obvykle dává najevo samolepkou Edenred Benefits nebo Ticket Restaurant, a která v souladu s daňovými výhodami defi- novanými zákonem spadá do jedné z přípustných kategorií míst, kde lze kartu používat. Aktuální seznam obchodníků přijímajících karty Edenred je dostupný na adrese www.edenred.cz.

Osobní údaje jsou veškeré informace, které správce programu získal od společnosti nebo od vás v souvislosti s žádostí o vydání karty a jejím využíváním a vaší registrací do sekce Můj účet na webových stránkách nebo v aplikaci a které zpracovává pro účely nakládání s kartou.

Plná částka odečtu je celková částka transakce včetně vlastní částky transak- ce a veškerých souvisejících poplatků, úhrad a daní.

Průvodní dopis je dopis či dokument připojený k vaší kartě.

PIN je osobní identifikační číslo pro použití karty.

POS je prodejní místo (Point of Sale).

Program je program Edenred Benefits nebo Ticket Restaurant, v rámci něhož můžete nakládat se svou digitální peněženkou a v rámci něhož byla vystavena vaše karta.

Silná autentizace zákazníka znamená další bezpečnostní opatření k ověření, že jste autorizovali určité transakce nebo jiné akce související s používáním vaší Karty a/nebo Účtu.

Společnost je subjekt, který se účastní programu.

Správce programu je společnost Edenred CZ s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 170804, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Prague 8, česká republika.

Podmínky jsou tyto podmínky v aktuálním znění.

Ticket Restaurant® (dále jako „TR“) je digitální stravenková peněženka, kte- rá vám umožňuje uhradit cenu jídla k přímé konzumaci nebo její část. Pomocí digitální peněženky TR je zakázáno platit nákupy tabákových výrobků nebo al- koholu či jakýchkoliv jiných výrobků mimo potraviny. Prostředky vydané v rámci digitální peněženky TR nejsou považovány za elektronické peníze ve smyslu zákona č. 370/2017 sb., o platebním styku. TR může mít rovněž podobu samo- statně vystavené karty Ticket Restaurant® Card.

Transakce je jakýkoliv nákup u obchodníka prostřednictvím POS nebo online za použití karty, Google Pay nebo Apple Pay.

Účet je elektronický účet spojený s vaší kartou.

Virtuální karta je virtuální karta vytvořená pro platby u obchodníka prostřed- nictvím Google Pay a Apple Pay. Virtuální karta je spojena s kartou a s vašimi digitálními peněženkami. Využívání virtuální karty prostřednictvím Google Pay je upraveno v podmínkách o používání Google Pay dostupných na webových stránkách. Využívání virtuální karty přes Apple Pay je upraveno v Pravidlech pro používání platebních karet od společnosti Edenred CZ s.r.o., která jsou součástí služby Apple Pay.

Vydavatel je společnost PrePay Technologies Limited, zapsaná v obchodním rejstříku v Anglii a Walesu pod číslem 04008083, kontaktní adresa: PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA.

Vy (ve všech tvarech) znamená fyzickou osobu, která je oprávněna používat kartu.

Webové stránky jsou webové stránky www.edenred.cz, kde můžete po přihlá- šení do sekce Můj účet získat přístup k informacím o vaší kartě a digitálních peněženkách a kde jsou rovněž zveřejněny tyto podmínky.

Značka akceptace karet Mastercard je označení názvem společnosti Mastercard International Incorporated, které označuje akceptaci karet.

2. TYTO PODMÍNKY

2.1. Tyto podmínky jsou určeny držitelům karty Edenred a pro uživatele digi- tálních peněženek EB a TR. Vaše karta je předplacená čipová karta, která je chráněna kódem PIN. Nejedná se o kreditní, debetní ani tzv. charge kartu.

2.2. Kartu vám vydal vydavatel. Vaše práva a povinnosti související s používá- ním této karty upravují tyto podmínky uzavřené mezi vámi a správcem progra- mu. V případě jakýchkoliv problémů s používáním karty se obraťte na infolinku. Finanční prostředky jsou uvedeny v českých korunách (Kč). Karta je trvale ma- jetkem vydavatele.

3. POSKYTNUTÍ A AKTIVACE KARTY

3.1. Kartu musíte po převzetí bezodkladně podepsat.

3.2. Před prvním použitím karty je třeba ji aktivovat. Kartu si můžete aktivovat online na webových stránkách prostřednictvím sekce Můj účet nebo telefonátem na infolinku a volbou možnosti „Aktivace karty“ z nabídky. V průběhu aktivace po vás bude požadováno zadání čísla vaší karty, sériového čísla karty a aktivační- ho kódu uvedeného v dopise, který obdržíte společně s kartou.

3.3. V průběhu aktivace obdržíte čtyřmístný PIN kód. PIN kód si nikdy nezapi- sujte, nesdělujte třetím osobám ani nezadávejte tak, aby jej ostatní mohli odpo- zorovat. Váš PIN kód nikomu dalšímu nesdělíme. Pokud svůj PIN kód zapome- nete, najdete jej v sekci Můj účet, na detailu karty pod položkou Zobrazit PIN.

3.4. V některých tuzemských bankomatech si budete moci PIN kód změnit (zpo- platněná služba). Rozhodnete-li se PIN kód změnit, nevolte si takový PIN, který lze snadno uhodnout. Nemělo by se jednat o číslo, které:

3.4.1. lze snadno spojit s vaší osobou, např. telefonní číslo nebo datum na- rození;

3.4.2. je součástí údajů vyražených na kartě;

3.4.3. sestává ze stejných číslic nebo po sobě jdoucích číslic;

3.4.4. je shodné s některým dříve zvoleným PIN kódem.

4. POUŽÍVÁNÍ KARTY

4.1. Kartu můžete používat pouze pro operace u obchodníků. V jiných ob- chodech nebude karta fungovat. Pokud se kartu pokusíte použít v jakémko- liv obchodě, který není Obchodníkem, karta bude zamítnuta. Operace se musí uskutečnit v zákonné měně české republiky. Veškeré pokusy o operace v jiných měnách budou zamítnuty.

4.2. Veškeré operace musíte autorizovat, abychom mohli ověřit jejich oprávně- nost. Operace bude považována za oprávněnou, jestliže:

4.2.1. byl použit váš PIN kód nebo jiný bezpečnostní kód spojený s vaší osobou;

4.2.2. byla použita vaše karta a vy jste operaci autorizovali podepsáním účtenky;

4.2.3. byla vaše karta přiložena ke čtečce karet umožňující bezkontaktní platby a tato čtečka kartu přijala. Bezkontaktní platba může být provedena rovněž pomocí virtuální karty prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay. Můžete provést 5 po sobě jdoucích Bezkontaktních transakcí, po kterých bu- dou všechny další bezkontaktní transakce odmítnuty a budete muset zadat svůj PIN pro autorizaci transakce. Vezměte prosím na vědomí, že obvykle nelze operaci zastavit, byla-li autorizována, protože v tom okamžiku ji správ- ce programu považuje za přijatou.

4.3. Vaše karta je tzv. předplacená karta, což znamená, že disponibilní zůstatek bude snížen o plnou částku odečtu. Operaci lze autorizovat pouze v případě, že je plná částka odečtu nižší nebo rovna disponibilnímu zůstatku ve vaší digitální peněžence. Pokud by plná částka odečtu přesáhla disponibilní zůstatek ve vaší digitální peněžence, nejste oprávněni kartu použít. V takovém případě můžete obchodníka požádat o rozdělení platby, přičemž rozdíl uhradíte jiným platebním prostředkem a digitální peněženkou uhradíte částku odpovída- jící zůstatku. Pokud by z jakýchkoliv důvodů došlo ke zpracování platby ve výši přesahující disponibilní zůstatek ve vaší peněžence, jste povinni uhradit správci programu rozdíl mezi plnou částkou odečtu a vaším disponibilním zůstatkem, a to do 14 dní od doručení vyúčtování od správce programu. Neuhradíte-li fakturo- vanou částku do 14 dní od doručení faktury zaslané správcem programu, vyhra- zuje si správce programu právo podniknout veškeré nezbytné kroky k vymožení dlužných finančních prostředků, včetně soudní žaloby.

4.4. Pro platby pomocí elektronické peněženky EB je stanoven denní limit 40 000 Kč. Pro platby pomocí elektronické peněženky TR není stanoven žád- ný denní ani transakční limit. Tento limit nelze změnit a počítá se od 1:00 do 00:59.

4.5. Aktuální disponibilní zůstatek ve své digitální peněžence/peněženkách si můžete kdykoliv zkontrolovat prostřednictvím sekce Můj účet na webových stránkách, infolinky nebo aplikace.

4.6. Z bezpečnostních důvodů jsou obchodníci, kteří karty přijímají, povin- ni vyžádat si autorizaci každé vaší operace ze strany vydavatele. Za určitých okolností mohou obchodníci požadovat, aby byl disponibilní zůstatek ve vaší peněžence vyšší než hodnota prováděné operace. Vám bude odečtena pouze skutečná konečná částka operace.

4.7. Kartu nikdy nepoužívejte jako průkaz totožnosti. Pokud je karta použita jako průkaz totožnosti, žádost obchodníka o autorizaci operace vydavatel zamítne.

4.8. Kartu nesmíte používat k nákupu cestovních šeků, k výběru hotovosti v bankomatech či u obchodníků (tzv. cash back), k úhradě splatných částek na kreditní kartě, kontokorentů nebo jiných úvěrů, k úhradě členských poplat- ků či předplatného přímým inkasem z účtu či k placení na samoobslužných čerpacích stanicích. Elektronické prostředky ve vaší peněžence budou vždy v zákonné měně české republiky.

4.9. Disponibilní zůstatek ve vaší peněžence není nijak úročen.

4.10. Vaši kartu můžeme kdykoli zablokovat (v souladu s článkem 13 těchto podmínek). Pokud tak učiníme, disponibilní zůstatek ve vaší peněžence nebu- dete moci použít.

4.11. Poškozenou či pozměněnou kartu obchodníci nepřijmou.

4.12. Svou personalizovanou kartu nesmíte prodat ani převést na další osobu. Karta nepřechází na dědice v rámci dědického řízení.

4.13. Při nákupech pomocí karty nesmíte vybírat hotovost odpovídající zbývají- címu disponibilnímu zůstatku v peněžence ani jeho části.

4.14. Disponibilní zůstatek lze uplatnit u obchodníků dle peněženky, kterou má držitel karty aktivní. Peněženku TR nebo EB lze používat v restauracích, jídelních a jiných zařízeních obchodníků, kteří mají platnou smlouvu se spo- lečností Edenred pro přijímání plateb prostřednictvím příslušných peněže- nek, což obvykle značí samolepka Ticket Restaurant® nebo Edenred Benefits v prostorách obchodníka. Seznam příslušných obchodníků naleznete na stránkách www.edenred.cz. Pokud má zařízení platební terminál, který při- jímá platby z obou peněženek, a pokud má držitel obě peněženky aktivní a s dostatečným disponibilním zůstatkem, bude platba do 500 Kč odečte- na z peněženky TR a platba nad 500 Kč bude odečtena z peněženky EB. V případě nedostatečného disponibilního zůstatku v peněžence TR bude trans- akce zamítnuta. Pokud dojde k tomu, že platba bude odečtena z nesprávné peněženky, má držitel karty povinnost kontaktovat zákaznickou linku Edenred a nahlásit rezervaci nesprávné transakce.

4A POUŽÍVÁNÍ 3D SECURE

4A.1. 3D Secure je standard pro ověřování plateb pro internetové nákupy, který přidává další vrstvu zabezpečení při nákupu zboží nebo služeb online u zúčastněných prodejců. Je to forma silné autentizace zákazníka. Pro zvýše- ní bezpečnosti online plateb budete stále častěji muset používat 3D Secure k potvrzení, že jste to Vy, když provádíte platby online.

4A.2. Abyste mohli používat 3D Secure:
•musíte mít přístup k internetu;
• musíte mít mobilní telefon;
• musíme mít vaše správné číslo mobilního telefonu;
• váš mobilní telefon musí být schopen přijímat textové zprávy;
Je důležité, abyste zajistili, že osobní údaje, které o vás uchováváme (zejména číslo vašeho mobilního telefonu), jsou aktuální.

4A.3. Při nákupu online, pro který je vyžadováno ověření, budete přesměrováni na ověřovací obrazovku 3D Secure.

4A.4. Pro dokončení nákupu budete vyzváni k zadání jednorázového přístu- pového kódu (hesla) zaslaného na váš mobilní telefon prostřednictvím textové zprávy (SMS). Máte stanovenou dobu a počet pokusů na správné zadání hesla. Pokud heslo nezadáte správně, nebudete moci dokončit online nákup.

4A.5. Přístupový kód bude platný pouze pro online nákup, pro který jste jej ob- drželi.

4A.6. Jakoukoli transakci ověřenou pomocí 3D Secure budeme považovat za vámi autorizovanou.

4A.7. Za 3D Secure vám neúčtujeme žádné poplatky. Nesete však veškeré po- platky za SMS, které Vám účtuje váš mobilní operátor.

5. PŘEVEDENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKů DO VAŠÍ PENĚŽENKY

5.1. Finanční prostředky vám budou vydány za předpokladu, že jste splnili po- žadavky společnosti pro vydání karty, a poté, co vydavatel obdrží od správce programu pokyn k jejich vydání na základě přijetí příslušné úhrady správcem programu. K disponibilnímu zůstatku na kartě a v příslušné peněžence vám pak bude přičtena hodnota těchto prostředků. Do peněženky TR lze převést prostředky až do maximálního disponibilního zůstatku ve výši 40 000 Kč. Do peněženky EB lze převést prostředky až do maximálního disponibilního zů- statku ve výši 120 000 Kč.

5.2. Prostředky převedené do peněženky TR v období od 1. ledna do 30. září jsou platné do 31. prosince daného kalendářního roku a u prostředků převedených v období od 1. října do 31. prosince daného kalendářního roku je datem platnosti 31. prosinec následujícího kalendářního roku. Exspirované prostředky nelze zpětně proplácet. Platnost peněžních prostředků převedených do své peněženky si můžete ověřit v účtu Můj Edenred.

5.3. Jednotlivé převedení peněžních prostředků do peněženky EB je platné 24 měsíců od data převodu. K exspiraci finančních prostředků dochází vždy na za- čátku dne v 1:00 (a ne ve 00:59). Exspirované prostředky nelze zpětně proplá- cet. Platnost peněžních prostředků převedených do své peněženky si můžete ověřit v sekci Můj účet.

6. UKONČENÍ PLATNOSTI KARTY

6.1. Datum ukončení platnosti karty je vytištěno na lícové straně karty. Po ukončení platnosti nelze kartu dále používat.

6.2. Po ukončení platnosti karty nebudou zpracovávány žádné operace.

6.3. Vydavatel si vyhrazuje právo nevydat vám náhradní kartu a v žádném pří- padě náhradní kartu nevydá, pokud správce programu informuje vydavatele, že již nejste oprávněni kartu používat.

6.4. Případný disponibilní zůstatek, který je ve vaší peněžence po ukončení její platnosti, vám nebude proplacen.

7. ODPOVĚDNOST A AUTORIZACE UŽIVATELE KARTY

7.1. Vydavatel může omezit nebo odmítnout autorizaci jakéhokoliv použití karty prostřednictvím platebních terminálů (POS), které by znamenalo nebo mohlo znamenat porušení těchto podmínek, případně má-li Vydavatel přiměřeně dů- vodné podezření, že vy nebo třetí osoba jste spáchali nebo se chystáte spáchat trestný čin související s kartou či jinak kartu zneužít.

7.2. Pokud bude společnost Edenred nucena prošetřit jakoukoliv transakci, jste povinni s námi nebo s jiným oprávněným orgánem spolupracovat, bude-li to nezbytné.

7.3. Nikdy nedovolte jiné osobě používat vaši personalizovanou kartu.

7.4. Odpovídáte za veškeré operace, které autorizujete v souladu s článkem 4.2. 7.5. Souhlasíte, že vydavatele a Správce programu odškodníte proti veškerým soudním výlohám souvisejícím se soudními řízeními vedenými za účelem uplat- nění práv z těchto podmínek použití karty Edenred, případně v souvislosti s jejich porušením či zneužitím karty či PIN kódu, za něž nesete odpovědnost, pokud jste se předmětného jednání sami dopustili či jste je autorizovali.

8. ZTRÁTA, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ KARTY

8.1. S peněžními prostředky ve své digitální peněžence zacházejte jako s hotovostí v peněžence skutečné. Jestliže kartu ztratíte nebo bude-li vám odci- zena, veškeré finanční prostředky, které na ní máte, mohou být ztraceny stejně, jako kdybyste ztratili peněženku.

8.2. V případě poškození, nefunkčnosti, ztráty, odcizení, zneužití nebo jiného nebezpečí neoprávněného použití karty se neprodleně obraťte na infolinku nebo nás informujte prostřednictvím kontaktního formuláře na www.edenred. cz. Budete požádáni o sdělení sériového čísla karty a identifikačních úda- jů. Nesete odpovědnost za veškeré neautorizované operace provedené do okamžiku, kdy nám ztrátu či odcizení oznámíte, tj. jejich výše bude odečtena od disponibilního zůstatku ve vaší peněžence. V případě ztráty, odcizení, zneu- žití nebo jiného nebezpečí neoprávněného použití karty můžete požádat o blo- kaci karty, a to v sekci Můj účet na adrese www.edenred.cz nebo na telefonním čísle 296 363 000. Obdobně může být dočasně zablokovaná karta odbloko- vána. V případě blokace a následného vydání nové karty budou nevyčerpané prostředky z blokované a deaktivované karty převedeny na nově vydanou kartu. To neplatí při vydání Edenred karty jako náhradní karty za TRC nebo EBC.

8.3. Pokud jste oznámili ztrátu nebo odcizení karty v souladu s odst. 8.2 nebo požádali o blokaci své karty podle odst. 8.2, nenesete žádnou odpovědnost za škody, k nimž dojde po datu, kdy jste nám oznámili ztrátu nebo odcizení karty či požádali o blokaci karty. Pokud je ve vaší peněžence disponibilní zůstatek a nebude-li později karta odblokována, vydá vám společnost Edenred novou kartu a převede na ni poslední disponibilní zůstatek.

8.4. Bude-li mít společnost Edenred důvodné podezření, že jste jednali pod- vodně, že došlo k hrubému zanedbání z vaší strany, případně že jste úmyslně neoznámili ztrátu nebo odcizení karty, ponesete odpovědnost za vzniklé škody.

9. POPLATKY

9.1. V souvislosti s kartou je účtován poplatek 5 Kč za jednu změnu PIN v bankomatu.

9.2. Poplatek budeme odečítat na vrub disponibilního zůstatku ve vaší peněžen- ce TR. Pokud ve vaší digitální peněžence TR není žádný disponibilní zůstatek, poplatek bude odečten z vaší peněženky EB. Není-li v žádné vaší peněžence disponibilní zůstatek či přesáhne-li poplatek výši disponibilního zůstatku ve vaší peněžence, zašleme vám fakturu, kterou jste povinni uhradit do 14 dní od data doručení faktury. Pokud fakturovanou částku do 14 dní od doručení faktury ne- uhradíte, vyhrazuje si správce programu právo podniknout veškeré nezbytné kroky k vymožení dlužných finančních prostředků, včetně soudní žaloby.

10. SPORY

10.1. Máte-li důvodné podezření, že operace, k níž byla použita vaše karta, byla neautorizovaná nebo že byla zaúčtována do vaší digitální peněženky chybně, vydavatel na základě vašeho požadavku prověří váš účet a okolnosti dané ope- race. Upozorňujeme, že v souvislosti se spornou operací vás může vydavatel požádat, abyste se spojili s příslušnými orgány.

10.2. Správce programu může vrátit částku nepovolené transakce, pokud správ- ce programu nemá dobrý důvod domnívat se, že jste jednali z nedbalosti nebo nedodrželi podmínky či jste se dopustili podvodného jednání.

10.3. V každém případě může být hodnota sporné transakce později odečte- na z vaší karty, pokud správce programu obdrží informace, které prokážou, že transakce byla pravá.

10.4. Správce programu si vyhrazuje právo nevrátit jakékoliv částky, pokud se domnívá, že jste nejednali v souladu s těmito podmínkami, a ohlásit jakékoliv podvodné nároky příslušným orgánům.

11. STÍŽNOSTI

11.1. Veškeré stížnosti související s těmito podmínkami adresujte nejprve své- mu zaměstnavateli a následně správci programu, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím infolinky.

12. ZMĚNY

12.1. Správce programu je oprávněn tyto podmínky měnit, a to oznámením adresovaným vám prostřednictvím sekce Můj účet či vaší společnosti alespoň jeden (1) měsíc předem. Aktuální znění podmínek je též vždy dostupné na webových stránkách. Dalším používáním karty poté, co takové změny vstoupí v platnost, potvrzujete, že přijímáte upravené podmínky.

13. UKONČENÍ ČI POZASTAVENÍ PLATNOSTI

13.1. Pokud vyjde najevo, že z jakéhokoliv důvodu již nejste oprávněni kartu používat, bude karta okamžitě zablokována a disponibilní zůstatek již nebudete moci používat.

13.2. Správce programu je oprávněn kdykoliv ukončit tyto podmínky, respektive pozastavit platnost vaší karty:

13.2.1. Výpovědí podanou alespoň jeden měsíc předem nebo

13.2.2. S okamžitou účinností (až do vyřešení sporu či ukončení těchto pod- mínek), pokud jste kartu použili nebo máte v úmyslu ji použít nedbalým způ- sobem či pro podvodné či jiné nezákonné účely, popř. pokud nebude možné z důvodů na straně třetích osob nadále zpracovávat vaše operace.

13.3. Budete-li chtít platnost karty ukončit před datem skončení platnosti, obraťte se na správce programu.

13.4. Případný disponibilní zůstatek při ukončení platnosti karty již nebudete mít k dispozici.

14. ODPOVĚDNOST SPRÁVCE PROGRAMU

14.1. Odpovědnost správce programu v souvislosti s těmito podmínkami (ať již v důsledku jejich porušení, porušení práva, včetně nedbalosti, či porušení zákonné nebo jiné povinnosti) podléhá těmto výjimkám a omezením:

14.1.1. Správce programu nenese odpovědnost za neplnění, která jsou pří- mým nebo nepřímým důsledkem události mimo jeho vliv, jako je zejména nedostatek prostředků či selhání síťových služeb na straně kteréhokoliv ob- chodníka.

14.1.2. Správce programu nenese odpovědnost za ušlý zisk a úbytek obchodů ani za žádné nepřímé, následné, zvláštní nebo kárné škody.

14.1.3. Je-li karta vadná v důsledku chyby na straně vydavatele, je jeho povinností pouze vyměnit kartu.

14.1.4. V případě chybného odečtení prostředků na vrub vašeho disponibil- ního zůstatku je odpovědnost správce programu omezena na úhradu odpo- vídající částky.

14.1.5. Ve veškerých ostatních případech neplnění správce programu je jeho odpovědnost omezena na proplacení disponibilního zůstatku.

14.2. Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpověd- nost vydavatele za úmrtí nebo zranění následkem nedbalosti nebo podvodu vydavatele.

14.3. Výše uvedené výjimky a omezení popsané v čl. 14 platí i pro veškerou odpovědnost s vydavatelem spolupracujících osob, jako je vydavatel kar- ty, správce programu, společnost Mastercard International Incorporated či její spolupracující osoby, další smluvní partneři, zástupci nebo distributoři, a všech jejich případných přidružených osob vůči vám, jež může vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami.

15. OSOBNÍ ÚDAJE

15.1. Veškeré vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zpracováváme je v souladu s Nařízením a obecně závaznými předpisy české republiky. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi správcem programu a společností a pro vydání vaší karty. Bez toho, aby správce programu získal vaše osobní údaje v rozsahu potřebném pro vydání karty a aby je předal vydavateli za účelem vyhotovení karty, by nemohla být vaše karta vydána a dále užívána. Osobní údaje, jež poskytujete správci programu při registraci do sekce Můj účet na webové stránce, v aplikaci nebo v souvislosti s provozem těchto aplikací, jsou zpracovávány správcem programu na základě plnění smlouvy, vašeho výslovného souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu či jiných právních základů.

15.2. Účelem zpracování vašich osobních údajů správcem programu je zajištění nerušeného nakládání s kartou, provoz sekce Můj účet na webové stránce a aplikace a šíření obchodních sdělení správce programu. Účelem předání vašich osobních údajů vydavateli je vyhotovení a vydání karty. Takovéto předání osobních údajů vydavateli za účelem vyhotovení karty se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Pro potřeby statistických průzkumů, pro analytické účely a za účelem zpracování operací mohou být vaše osobní údaje předány přidruženým osobám správce programu, jejichž identifikační údaje vám budou poskytnuty na vyžádání. Právními předpisy vyžadovaná ochrana osobních údajů při jejich předání třetím osobám bude zaručena.

15.3. Osobní údaje budou správcem programu zpracovávány po celou dobu, kdy je vaše karta aktivní, resp. po dobu platnosti vaší registrace do sekce Můj účet na webové stránce a aplikace. Nad rámec takto stanovené doby zpracová- ní budou vaše osobní údaje zpracovávány v nezbytném rozsahu, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

15.4. Jste oprávněn/a požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo vý- maz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osob- ních údajů. Všechna tato práva můžete realizovat prostřednictvím formuláře pro výkon práv na https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

15.5. Pro účely ověření a zabezpečení, jako je zavedení silné autentizace zá- kazníků, shromažďujeme některé Vaše osobní údaje, včetně čísla vašeho mo- bilního telefonu. Tyto údaje předáme našim poskytovatelům služeb coby třetí straně, což je nezbytné pro správu systému silné autentizace zákazníků.

15.6. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové stránce: https://www.edenred.cz/ochrana-osobnich-udaju.

16. INFOLINKA

16.1. Potřebujete-li asistenci, můžete se obrátit na operátora na zákaznic- ké lince na telefonním čísle 420 296 363 000 (pondělí až pátek, od 8.00 do 17.00 hod.). Na stejném čísle je vám k dispozici nepřetržitá automatická služba, případně se můžete obrátit na svoji společnost.

16.2. Služba oznamování ztráty či odcizení a blokace karty je vám k dispozici na telefonním čísle zákaznické linky a na webových stránkách prostřednictvím Kontaktního formuláře.

17. OBECNÁ USTANOVENÍ A ROZHODNÉ PRÁVO

17.1. Neuplatnění nebo pozdní uplatnění jakéhokoliv práva či opravného pro- středku podle těchto podmínek ze strany správce programu nemá účinky zřek- nutí se takového práva nebo opravného prostředku ani nebrání jeho následné- mu uplatnění.

17.2. Pokud by jakékoliv ustanovení těchto podmínek bylo považováno za ne- zákonné nebo právně neúčinné, zbývající ustanovení zůstávají plně platná a účinná.

17.3. Nejste oprávněni postupovat či převádět jakákoliv vaše práva nebo výsady podle těchto podmínek. Vaše plná odpovědnost zaniká, až když jsou všechny karty, které vám byly vydány, stornovány nebo skončí jejich platnost a až uhra- díte v plné výši veškeré případné částky splatné podle těchto podmínek. Svá práva a nároky může správce programu kdykoliv převést, aniž by vám to musel předem oznámit. Jakýmikoliv svými povinnostmi podle těchto podmínek může správce programu smluvně pověřit jinou osobu.

17.4. Žádná třetí osoba, která není účastníkem tohoto smluvního vztahu, nemá právo uplatňovat jakékoliv ustanovení těchto podmínek, s výjimkou osoby uve- dené v odst. 17.3, jež může uplatňovat ustanovení čl. 17.

17.5. Tyto Podmínky se řídí českým právem. V případě jakýchkoliv sporů vznik- lých v souvislosti s kartou nebo těmito Podmínkami bude k jejich řešení přísluš- ný český soud.

17.6. Mastercard a logo Mastercard jsou zapsané ochranné známky společnosti Mastercard International Incorporated.

17.7. Google Pay je ochranná známka společnosti Google Inc.

17.8. Apple Pay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

17.9. Tyto podmínky jsou účinné od 15. 1. 2022.


Terms of Use of the Edenred Card

Before using the Card, please read carefully these Terms and Conditions applicable to using your Edenred Card (further also “Card” or “EC”) issued in cooperation with Mastercard®. By using the Card, you accept these Terms and Conditions. If you do not understand anything or if you disagree with anything contained in these Terms and Conditions, please contact the Info Line (you can find the contact details in Article 16).

1. DEFINITIONS

Account is an electronic account associated with your Card.

Apple Pay means the payment method for contactless payments developed by Apple Inc. that allows Card holder to pay for purchases by using virtual card that has been stored on an Apple device supporting Apple Pay.

Application means a mobile application that can be used on Android and Apple devices. It can be downloaded free of charge through Google Play or App Store, and the Card Holder can check the balance on its Card and payments made through the Card using the Application.

ATM is an automatic device allowing you to withdraw cash.

Available Balance is the amount of funds credited to the wallet, which a card user can dispose of.

Card Holder is an individual authorised by the Company to use the Card who enters into these Terms and Conditions with the Programme Administrator. Card Number is a sixteen-digit number printed on the face side of the Card.

Company is an entity that participates in the Programme.

The Edenred Benefits (further also “EB”) is a leisure digital wallet within the EC that allows you to make non-cash payments for goods and services for leisure purposes permitted by law. Edenred Benefits Wallet can also have a form of a separately issued Edenred Benefits Card. Funds issued within the EB digi- tal wallet are not considered electronic money within the meaning of Act No. 370/2017 Coll., on Payment Systems.

The Edenred Card (hereafter “EC”) is a multifunctional Mastercard prepaid card, which can hold up to two digital wallets – meal voucher (TR) and leisure wallet (EB) and has been issued to you at the Company‘s request under these terms and conditions. Edenred Card is a personalized name card assigned by a company to a specific cardholder.

Edenred Benefits Card (“EBC”) is a non-transferable chip card with a magne- tic strip issued by Issuer under MasterCard licence, with an assigned personal identification number (PIN).

Full Deduction Amount is the total amount of the Transaction, including the actual amount of the Transaction and any related fees, reimbursements and taxes.

Google Pay is a digital wallet platform and online payment system developed by Google to power in-app and tap-to-pay purchases on mobile devices, enabling users to make payments with Android phones, tablets or watches by visualisati- on of a payment card into a mobile device.

Info Line addresses queries and service requirements relating to your Card. The contact details of the Info Line are given in Article 16.

Issuer is PrePay Technologies Limited, incorporated in the Companies Regis- ter in England and Wales under number 04008083, contact address: PO BOX 3883, Swindon, SN3 9EA.

Letter is the letter or document enclosed to your Card.

Mastercard Acceptance Mark means marking with the name of Mastercard International Incorporated, which indicates the acceptance of cards. Mastercard® Contactless is a contactless payment technology that allows you to pay with your Card just by placing your card over the POS terminal reader without having to enter your PIN. The limit for contactless payment without en- tering a PIN is 500 CZK. Please note that some terminals have different limits for contactless payments. The contactless payment can be rejected at any time and a regular payment can be requested instead (by inserting the card into the terminal with PIN entry).

Mastercard International Incorporated is Mastercard International Incorpo- rated, with its registered office at 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA.

Merchant is any retailer, an individual, a legal entity or a corporation that ac- cepts cards, as usually evidenced by the Edenred Benefits or Ticket Restaurant sticker, and that, in accordance with the tax benefits defined by law, falls into one of the eligible categories where the Card can be used. An up to date list of Merchants accepting Edenred Card is available at www.edenred.cz.

My Account is a section on the Website that accesses online Card-related services and where you can also view the Available Balance and the transaction history.

Personal Data mean any information that the Programme Administrator has received from the Company or from you in connection with an application for the issue of a Card or with its use and your registration in the My Account on the Website or in the Application, and that the Programme Administrator processes for the purposes of Card handling.

PIN means the personal identification number for the Card use.

POS means a point of sale.

Programme is the Edenred Benefits or Ticket Restaurant Programme, under which you dispose with your digital wallet and under which your Card has been issued.

Programme Administrator is Edenred CZ s.r.o., incorporated in the Commer- cial Register kept by the Municipal Court in Prague, file No. C 170804, with its registered office at Pernerova 691/42, 186 00 Prague 8, the Czech Republic.

Regulation means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Strong Customer Authentication means additional security measures to verify that you have authorised certain Transactions or other actions related to the use of your Card and/or Account.

Terms and Conditions mean these Terms and Conditions in the current wor- ding.

Ticket Restaurant® (hereafter TR) – is a meal voucher digital wallet that allows you to pay the price or part of the price of food or the purchase of food for direct consumption. It is forbidden to pay for the purchase of tobacco and alcohol pro- ducts or any other non-food items via the TR digital wallet. Funds issued within the TR digital wallet are not considered electronic money within the meaning of Act No. 370/2017 Coll., On Payment Systems. TR can also have a form of a separately issued Ticket Restaurant® Card.

Ticket Restaurant Card (TRC) is a nontransferable prepaid card with a magne- tic strip issued by Issuer, under MasterCard licence, with an assigned personal identification number (PIN), facilitating contact and contactless payment of the price or part of the price of catering via payment terminals or via online payment gate.

Transaction is any sale made with Merchant through a POS or online using the Card, Google Pay or Apple Pay.

Virtual Card is a virtual Card variant created to make payments with Merchant through the Google Pay or Apple Pay. The Virtual Card is linked to the Card and to your digital wallets. The use of the Virtual Card through Google Pay is gover- ned by the terms of use of Google Pay available on the Website. The use of the Virtual Card through Apple Pay is governed by the Rules for use of Edenred CZ s.r.o. Payment Card that are part of Apple Pay service.

Website means the website www.edenred.cz, where you can after login into section My Account access your Card and your digital wallets information and where these Terms and Conditions are also published.
You (in all forms) means an individual who is authorised by the Company to use the Card.

2. THESE TERMS AND CONDITIONS


2.1. These terms and conditions are designated for Edenred Card holders and for EB a TR digital wallet users. Your Card is a prepaid chip card that is protected by a PIN code. It is not a credit, debit or the so-called charge card.

2.2. The Card was issued by the Issuer. Your rights and obligations relating to the use of this Card are governed by these Terms and Conditions between you and the Programme Administrator. In the case of any problems with the use of the Card, please contact the Info Line. The funds are denominated in Czech crowns (CZK). The Card is permanently the property of the Issuer.

3. CARD PROVISION AND ACTIVATION


3.1. You must sign the Card immediately upon its takeover.

3.2. You must activate the Card before using it for the first time. You can activate the Card online by Website via the section My Account or by calling the Info Line and selecting “Card Activation” from the menu. During the activation, you will be required to enter your Card Number, the Card serial number and activation code provided in the Letter that you receive together with the Card.

3.3. During the activation, you will receive a four-digit PIN code. Never write your PIN down, tell it to any third parties, or enter it in such a way that others can see it. We will not share your PIN with anyone else. If you forget your PIN, you can get your PIN in the section My Account under card information by clicking on view PIN.

3.4. In some domestic ATMs you will be able to change your PIN code (a char- ged service). If you decide to change your PIN, do not choose a PIN that can be easily guessed. It should not be a number that:

3.4.1. Is easily associated with your person, such as your phone number or date of birth;

3.4.2. Is part of the data embossed on the Card;

3.4.3. Consists of the same digits or consecutive digits;

3.4.4. Is the same as any previously selected PIN code.

4. CARD USAGE


4.1. You can only use the Card for transactions with Merchants. The Card will not work in any other stores. If you try to use the card in any other non-Merchant store, the card will be declined. The operation must take place in the legal cu- rrency of the Czech Republic. All attempts at operations in other currencies will be rejected.

4.2. You must authorise all transactions so that we can verify their authorisation. The transaction will be considered authorised if:

4.2.1. Your PIN or other security code associated with your person was used;

4.2.2. Your Card was used and you authorised the transaction by signing the receipt;

4.2.3. Your Card was placed on a card reader for Contactless payments, and the card reader accepted the Card. The Contactless payment can also be made using the Virtual Card via Google Pay or via Apple Pay. You can make 5 consecutive Contactless transactions after which any Contactless transactions will be declined, and you will be required to enter your PIN to authorise the transaction. Please note that it is usually not possible to stop

Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Prague 8 – Karlín, Tax ID No.: CZ 247 45 391, incorporated in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 170804.

the transaction if it has been authorised because as of that moment the Pro-

gramme Administrator considers it to be accepted.

4.3. Your Card is a prepaid card, which means that the Available Balance will be reduced by the Full Deduction Amount. The transaction can be authorised only if the Full Deduction Amount is less than or equal to the Available Balance at your disposal in your digital wallet. If the Full Deduction Amount exceeds the Availab- le Balance in your digital wallet, you will not be authorised to use the Card. In such a case, you can ask the Merchant to split the payment, paying the differen- ce with another payment means and using your digital wallet to pay the amount corresponding to the balance. If, for any reason, your payment exceeds the Available Balance in your wallet, you will be required to pay to the Programme Administrator the difference between the Full Deduction Amount and your Avai- lable Balance, within 14 days of the receipt of the billing from the Programme Administrator. If you do not pay the invoiced amount within 14 days of receipt of the invoice from the Programme Administrator, the Programme Administrator reserves the right to take all necessary steps to recover the outstanding amount, including legal action.

4.4. There is a daily transaction limit of CZK 40,000 for EB wallet payments. For TR wallet payments, there is no daily or transaction limit. The limit cannot be changed and is calculated from 1:00 – 00:59.

4.5. You can check the current Available Balance in your digital wallet/wallets at any time via the My Account section on the Website, the Info Line or the Application.

4.6. For security reasons, Merchants accepting Cards are required to request the authorisation of each of your transactions by the Issuer. Under certain cir- cumstances, Merchants may require that the Available Balance in your wallet be higher than the value of the transaction being executed. Only the actual final amount of the transaction will be debited.

4.7. Never use the Card as an identity card. If the Card is used as an identity card, the Merchant’s request for the transaction authorisation will be rejected by the Issuer.

4.8. You may not use the Card to purchase traveller’s cheques, for cash with- drawals in ATMs or at Merchants (cash back), to cover outstanding amounts on credit cards, to repay overdrafts or other loans, to pay membership fees or subscriptions by direct debit from the Account, or to pay at self-service petrol stations. The electronic means in your wallet will always be in the legal currency of the Czech Republic.

4.9. The Available Balance in your wallet bears no interest.

4.10. We may block your Card at any time (in accordance with Article 13 of these Terms and Conditions). If we do so, you will not be able to use the Available Balance in your wallet.

4.11. The Merchants will not accept any damaged or altered Cards.

4.12. You may not sell or transfer your personalised card to another person. The card cannot be transferred to the heirs in connection to the inheritance proceedings.

4.13. When making purchases with the Card, you may not withdraw the cash co- rresponding to the remaining Available Balance in the wallet or any part thereof. 4.14. The Available Balance can be redeemed at merchants according to the wallet the cardholder has active. The TR or EB wallet can be used in restau- rants, food and other establishments of Merchants that have a valid contract with Edenred for acceptance of the respective wallet, which is usually demonstrated with the Ticket Restaurant® sticker or with the Edenred Benefits sticker at its pre- mises. You can find the list of respective merchants at www.edenred.cz. If the es- tablishment holds a payment terminal that accepts funds from both wallets and holder has both wallets active and with sufficient available balance, payments up to CZK 500 will be debited to the TR wallet and payments above CZK 500 will be debited to the EB wallet. In case of insufficient balance available on the TR wallet, the transaction will be rejected. Should the incorrect purse be dedu- cted, the cardholder is obliged to contact the Edenred customer line and report incorrect transaction booking.

4A USING 3D SECURE


4A.1. 3D Secure is a payment authentication standard for internet purchases which adds an extra layer of security when purchasing goods or services online with participating retailers. It is a form of Strong Customer Authentication. To enhance the safety of online payments, you will increasingly need to use 3D Secure to confirm it’s you when you make payments online.

4A.2. To use 3D Secure:

  • you must have internet access;
  • you must have a mobile phone;
  • we must have your correct mobile phone number;
  • your mobile phone must be able to receive text messages;
    It is important that you ensure that the personal information we hold for you (in particular your mobile phone number) is up to date.

4A.3. When making a purchase online for which authentication is required, you will be brought to a 3D Secure verification screen.

4A.4. You’ll be prompted to enter a one-time passcode (passcode) sent to your mobile phone by text message (SMS) to complete your purchase. You have a set amount of time and a number of attempts to enter the passcode correctly. If you do not enter the passcode correctly, you will be unable to complete your online purchase.

4A.5. The passcode will only be valid for the online purchase you have received it for.

4A.6. We will deem any transaction authenticated using 3D Secure as having been authorised by you.

4A.7. We do not charge you for 3D Secure. You are responsible for any SMS fees charged to you by your mobile phone provider.

5. CREDITING FUNDS INTO YOUR WALLET


5.1. The funds will be issued to you provided that you have met the Company’s requirements for the Card issue, and after the Issuer has received an instruction from the Programme Administrator to issue the funds, based on the receipt of the appropriate payment by the Programme Administrator. The value of such funds will then be added to the Available Balance on your Card and relevant wallet. The TR wallet can be credited up to the maximum Available Balance of CZK 40,000. The EB wallet can be credited up to the maximum Available Balance of CZK 120,000.

5.2. The validity of the funds charged to a TR wallet for the funds charged during period from 1 January to 30 September is until 31 December of a given calendar year, and for the period from 1 October to 30 December of a given calendar year until 31 December of the following calendar year. Expired funds cannot be reimbursed retroactively. You can verify validity of the funds charged to your wallet in the My account.

5.3. The individual crediting of funds to the EB wallet is valid 24 months from the date of crediting. The funds expire always at the beginning of the day at 1:00AM (not 00:59AM). Expired funds cannot be reimbursed retroactively. You can verify validity of the funds charged to your wallet in the section My account.

6. TERMINATION OF THE CARD


6.1. The Card expiration date is printed on the Card face side. After its expirati- on, the Card can be used no longer.

6.2. No transactions will be processed after the Card expires.

6.3. The Issuer reserves the right not to issue a replacement card, and in any case will not issue a replacement card if the Programme Administrator informs the Issuer that you are no longer entitled to use the Card.

6.4. Any Available Balance in your wallet when it expires will not be refunded.

7. RESPONSIBILITY AND AUTHORISATION OF THE CARD USER


7.1. Issuer may restrict or refuse to authorise any use of card through POS terminals that constitutes or might constitute a violation of these Terms and Con- ditions, or in cases where Issuer has a reasonable suspicion that you or a third person have committed or are about to commit a criminal offence with the card or otherwise abuse the card.

7.2. If Edenred is forced to investigate any transaction, you are required to coo- perate with us or another competent authority if necessary.

7.3. Never allow another person to use your personalised card.

7.4. You are responsible for all transactions that you authorise in accordance with Article 4.2.

7.5. You agree to indemnify the Issuer against and hold them harmless in the event of any court costs related to court proceedings conducted to enforce these terms of use of the Card, or in connection with their violation or a misuse of the Card or the PIN code you are responsible for, if you have committed or authori- sed any such violation or other unlawful action.

8. LOSS, THEFT OR DAMAGE OF THE CARD


8.1. Treat – the funds in your wallet like cash in your wallet. If your Card is lost or stolen, all the funds you have on it may be lost, just like losing your wallet.

8.2. In the case of damage, malfunction, loss, theft, misuse or other risk of unauthorised use of the Card, please contact the Info Line immediately or inform us via contact form at www.edenred.cz. You will be asked to provide the Card serial number and identification data. You are responsible for any unauthoris- ed transactions made until you report the loss or theft, i.e. the amount of such transactions will be deducted from the Available Balance in your wallet. In the event of loss, theft, abuse or other risk of unauthorised use of the card, you may request that your card be blocked, in section My Account at www.edenred.cz or by phone at 296 363 000. In a similar way, temporarily blocked card can be unblocked. In the event of blocking and subsequently issuing a new card, any unused funds from the blocked and deactivated card will be transferred to the newly issued card. This does not apply, if Edenred card was reissued instead of TRC or EBC.

8.3. If you have reported card loss or theft in accordance with Article 8.2 or have requested your card blocked pursuant to Article 8.2, you will not be liable for any damage occurring after the date you reported card loss or theft or requested card blocking. If there is an Available Balance in your wallet and your card is not unblocked later, Edenred will issue a new card and transfer to it the last Available Balance.

8.4. If Edenred has reason to suspect that you have acted fraudulently, that the- re has been gross negligence on your part, or that you have deliberately failed to report the loss or theft of your card, you will be liable for any damage incurred.

9. FEES


9.1. In connection with the Card, a fee of CZK 5 is charged for each change of PIN at the ATM.

9.2. The fee will be deducted from the Available Balance in your TR wallet. If there is no Available Balance in your TR wallet, the fee will be deducted from your EB wallet. If there is no available balance in any of your wallets, or if the fee exceeds the amount of the Available Balance in your wallet, we will send you an invoice that you are required to pay within 14 days of the date of receipt of the invoice. If you do not pay the invoiced amount within 14 days of receipt of the invoice, the Programme Administrator reserves the right to take all necessary steps to recover the outstanding amount, including legal action.

10. DISPUTES


10.1. If you have a reasonable suspicion that the transaction for which your Card

Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Prague 8 – Karlín, Tax ID No.: CZ 247 45 391, incorporated in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 170804.

was used was unauthorised or that the transaction was mistakenly charged to your digital wallet, the circumstances of the transaction will be checked by the Issuer at your request. Please note that, in connection with the disputed transac- tion, the Issuer may ask you to contact the competent authorities.

10.2. The Programme Administrator may refund the amount of unauthorised transaction unless the Programme Administrator has a good reason to believe that you have been negligent in failing to comply with these Terms and Conditi- ons or that you have acted fraudulently.

10.3. In all cases the value of a disputed transaction may later be deducted from your Card if the Programme Administrator receives information that proves that the transaction was genuine.

10.4. The Programme Administrator reserves the right not to refund any amounts if the Programme Administrator believes that you have not acted in accordance with these Terms and Conditions, and to report any fraudulent claims to the competent authorities.

11. COMPLAINTS


11.1. Any complaints related to these Terms and Conditions should first be ad- dressed to your employer and then to the Programme Administrator, whom you can contact via the Info Line.

12. CHANGES


12.1. The Programme Administrator is entitled to change these terms and con- ditions by a notification addressed to you trough a section My Account (or your Company at least one (1) months in advance. The current wording of the Terms and Conditions is also always available on the Website. By using the Card after such changes enter into force, you confirm that you accept the modified Terms and Conditions.

13. TERMINATION AND SUSPENSION


13.1. If it becomes apparent that you are no longer authorised to use the Card, the Card will be blocked immediately and you will no longer be able to use the Available Balance.

13.2. The Programme Administrator is authorised to terminate these Terms and Conditions, i.e. suspend the validity of your Card, at any time:

13.2.1. By notice given at least one months in advance, or

13.2.2. With immediate effect (until the dispute is resolved or until the Terms and Conditions are terminated) if you use or intend to use the Card in a grossly negligent manner or for fraudulent or other unlawful purposes, or if your transactions can no longer be processed for reasons on the part of third parties.

13.3. If you wish to terminate the Card early before expiration date, please con- tact the Programme Administrator.

13.4. You will no longer be able to use any Available Balance upon termination.

14. LIABILITY OF THE PROGRAMME ADMINISTRATOR


14.1. The liability of the Programme Administrator in connection with these Ter- ms and Conditions (whether as a result of their breach, a violation of law (inclu- ding negligence) or a breach of a statutory or other obligation) is subject to the following exceptions and limitations:

14.1.1. The Programme Administrator is not liable for any non-compliance that is a direct or indirect consequence of an event beyond the Programme Administrator’s control, such as, in particular, lack of funds or failure of network services on the part of any Merchant.

14.1.2. The Programme Administrator is not liable for any loss of profits and loss of trades or for any indirect, consequential, special or disciplinary damage.

14.1.3. If the Card is faulty due to the Issuer’s error, it is its responsibility to merely replace the Card.

14.1.4. In the event of a wrong deduction of funds to the debit of your Avai- lable Balance, the Programme Administrator’s liability is limited to the refund of the relevant amount.

14.1.5. In all other cases of non-compliance of the Programme Administra- tor, the Programme Administrator’s liability is limited to the reimbursement of the Available Balance.

14.2. No provision of these Terms and Conditions excludes or restricts the Is- suer’s liability for death or injury as a result of negligence or fraud committed by the Issuer.

14.3. The above exceptions and limitations as described in Article 14 shall also apply to any liability of persons cooperating with the Issuer, such as the Card Issuer, the Programme Administrator, Mastercard International Incorporated or its affiliates, other contractors, agents or distributors, and any of their affiliates, towards you, which may arise in connection with these Terms and Conditions.

15. PERSONAL DATA


15.1. We consider all your Personal Data to be confidential and we process them in accordance with the Regulation and generally binding regulations of the Czech Republic. The processing of the Personal Data is necessary to perform the Agreement between the Programme Administrator and the Company and to issue your Card. Without the Programme Administrator obtaining your Personal Data to the extent necessary for the Card issuance and without forwarding the

Personal Data to the Issuer for the purpose of preparing your Card, your Card cannot be issued or used. The Personal Data you provide to the Programme Administrator when you sign up for section My Account on the Website or for the Application or in connection with the operation of these applications are pro- cessed by the Programme Administrator based on performance of the contract, your express consent or based on a legitimate interest or other legal basis.

15.2. The purpose of processing of your Personal Data by the Programme Admi- nistrator is to ensure an uninterrupted Card use, operate the section My Account on the Website and the Application, and distribute the Programme Administra- tor’s commercial communications.

The purpose of forwarding your Personal Data to the Issuer is to prepare and issue a Card. Such forwarding of the Personal Data to the Issuer for the purpose of Card issuance is, in accordance with the Regulation, considered processing necessary for the purposes of the legitimate interests of the data controller within the meaning of Article 6(1)f) of the Regulation, and the consent of the data sub- ject is not required for that forwarding.

For statistical surveys, analytical purposes and transaction processing, your Personal Data may be provided to the Programme Administrator’s affiliates, whose identification data will be provided to you on request.
The protection of the Personal Data required by law will be guaranteed when the Personal Data are forwarded to third parties.

15.3. Your Personal Data will be processed by the Programme Administrator for as long as your Card is active, i.e. for the duration of your registration in the sec- tion My Account on the Website and the Application. Beyond the processing time thus determined, your Personal Data will be processed to the extent necessary if stipulated by the applicable laws.

15.4. You are entitled to request access to the Personal Data, the correction or deletion of the Personal Data, as well as a restriction on the processing of the Personal Data. You have the right to object to the processing of the Personal Data and the right to the portability of the Personal Data. All these rights can be exercised through the form for exercising rights at https://www.edenred.cz/ jak-podat-zadost You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection (“Office”), located at Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, telephone number: 234 665 111 (switchboard). Office operates a website: www.uoou.cz, where you will find more information about what and how Office can help you.

15.5. For verification and security purposes, such as the application of Strong Customer Authentication measures, we are collecting certain personal informa- tion from you including your mobile phone number. We will pass this data to our third-party service providers as required for the administration of Strong Custo- mer Authentication measures.

15.6. Further information on the processing of personal data is available on the website: https://www.edenred.cz/ochrana-osobnich-udaju.

16. INFO LINE


16.1. If you need assistance, you can contact the operator at the Customer Service at + 420 296 363 000 (Monday to Friday, 8AM to 5PM). A 24-hour au- tomatic service is available at the same number, or you can contact your Com- pany.

16.2. The Card loss or theft reporting service and Card blocking service are is available at the Customer Service phone number and on the Website through a Contact form.

17. GENERAL PROVISIONS AND GOVERNING LAW


17.1. Any failure to exercise or a late exercise of any right or remedy under these Terms and Conditions by the Programme Administrator shall not have the effect of waiving such a right or remedy, nor shall it prevent its subsequent exercise.

17.2. Should any provision of these Terms and Conditions be considered unla- wful or legally ineffective, the remaining provisions shall remain fully valid and effective.

17.3. You are not authorised to assign or transfer any of your rights or privileges under these Terms and Conditions. Your full liability ceases to exist only when all Cards issued to you have been cancelled or expired and you have paid any amounts due under these Terms and Conditions in full. The Programme Admi- nistrator may transfer its rights and entitlements at any time without having to notify you in advance. The Programme Administrator may contractually entrust the performance of any of its obligations under these Terms and Conditions to another person.

17.4. No third party that is not a party to this contractual relationship shall have the right to exercise any provision of these Terms and Conditions, except for the person referred to in Article 17.3, which may exercise the provisions of Article 17.

17.5. These Terms and Conditions shall be governed by Czech law. In the event of any disputes arising out of or in connection with Card or these Terms and Conditions, the Czech courts will be competent to resolve them.

17.6. Mastercard and the Mastercard logo are registered trademarks of Master- card International Incorporated.

17.7. Google Pay is a trademark of Google Inc.

17.8. Apple Pay is a trademark of Apple Inc.

17.9. These Terms and Conditions are effective as of 15 January 2022.