Legislativa týkající se stravenek a karet Ticket Restaurant®

Používání stravenek a karet Ticket Restaurant® se řídí zákoníkem práce a zákonem o daních z příjmů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v ustanovení § 236 stanoví zaměstnavateli povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví výši příspěvku, kterou zaměstnavatel může poskytnout svým zaměstnancům na stravování a je pro něj daňově zvýhodněná. Zároveň také stanoví maximální částku, která může být osvobozena od daně z příjmu a plateb pojistného pro zaměstnance. Stravenka je tak výhodným benefitem jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Aby tato částka mohla být na straně zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, musí příspěvek podle ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů splňovat tyto podmínky:

  •  maximální výše příspěvku je 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu a zároveň 70% výše stravného stanoveného každoročně vyhláškou MPSV o cestovních náhradách
  •  zbývajících 45 % z ceny stravenky hradí zaměstnanec a tato částka je pro něj osvobozená od daně z příjmu a plateb pojistného ve smyslu § 6 odst.9 písm. b)
  • přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny
  • pro rok 2018 je na základě výše uvedeného maximální daňově uznatelná hodnota stravenky 118,- Kč

 

Zákonné podmínky

  • Stravenkou by měla být pokryta hodnota jednoho hlavního jídla.
  • Stravenka je určena k úhradě potravin k přímé spotřebě, nelze ji použít na nákup nepotravinářského zboží, cigaret a alkoholu.
  • Zaměstnanci náleží stravenka pouze za odpracovanou směnu.
  • Na základě opatření Asociace provozovatelů poukázkových systémů je možné za jeden nákup maximálně 5 stravenek.
  • Nárok na stravné se nevztahuje na osoby samostatně výdělečně činné.